O Banku

 • Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA należy do największych instytucji finansowych w Polsce, a PKO Bank Polski SA, podmiot dominujący Grupy Kapitałowej, jest największym bankiem komercyjnym w Polsce.
 • 1919 -1938 - dekretem podpisanym przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, premiera Ignacego Paderewskiego i założyciela oraz pierwszego prezesa Huberta Lindego została powołana Pocztowa Kasa Oszczędności.
 • Niskie tempo wzrostu gospodarczego i rekordowo niskie podstawowe stopy procentowe w 2013 roku przełożyły się na spadek wyników finansowych banków. W 2013 roku Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA osiągnęła wysokie wyniki finansowe.
 • Po osiągnięciu cyklicznego „dołka” w I kwartale 2013 roku (wzrost PKB o 0,5% r/r) i nieznacznym przyspieszeniu w II kwartale (do 0,8% r/r), zgodnie z oczekiwaniami, w drugiej połowie roku gospodarka weszła na ścieżkę ożywienia.
 • Skład Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA na dzień 31 grudnia 2013 roku stanowił Bank, jako jednostka dominująca oraz 32 spółki zależne bezpośrednio lub pośrednio.
 • Realizowane w 2013 roku działania sponsorskie miały na celu kształtowanie wizerunku PKO Banku Polskiego SA, jako godnej zaufania instytucji finansowej, otwartej na potrzeby i oczekiwania klientów, zaangażowanej w rozwój kraju i społeczności lokalnych.
 • W 2013 roku na działania programowe Fundacja PKO Banku Polskiego SA przeznaczyła blisko 11,26 mln PLN, w tym na Projekty Strategiczne 9,75 mln PLN, a na Projekty Lokalne i Indywidualne ponad 1,51 mln PLN.
 • Działania promocyjne spółek zależnych od PKO Banku Polskiego SA w 2013 roku służyły głównie promocji produktów i usług oferowanych przez Spółki.
 • PKO Bank Polski SA stosuje zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” przyjętym w dniu 4 lipca 2007 roku przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA uchwałą nr 12/1170/2007 z późniejszymi zmianami.
 • Stan udzielonych zobowiązań pozabilansowych o charakterze finansowym i gwarancyjnym na rzecz jednostek powiązanych PKO Banku Polskiego SA na koniec 2013 roku wyniósł 1 699,1 mln PLN i w porównaniu do stanu na koniec 2012 roku spadł o 310,2 mln PLN.
 • Dzięki powiązaniu indywidualnego wynagrodzenia z poziomem i jakością wykonania określonych zadań, wzmocniona jest zmienna część wynagrodzenia, stanowiąca dodatkową motywację płacową.