Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA

Mimo silnej konkurencji rynkowej, Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA skutecznie rozwija działalność nie tylko w swoim tradycyjnym obszarze działalności.

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA należy do największych instytucji finansowych w Polsce, a PKO Bank Polski SA, podmiot dominujący Grupy Kapitałowej, jest największym bankiem komercyjnym w Polsce oraz wiodącym bankiem na rynku polskim pod względem skali działania, kapitałów własnych, kredytów, depozytów, liczby klientów oraz wielkości sieci dystrybucji. Przez cały okres działalności systematycznie budowany był prestiż marki, a z usług Banku korzystało i korzysta wiele pokoleń Polaków. Długa tradycja i zaufanie klientów zobowiązują. Dlatego Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA konsekwentnie podejmuje działania mające ugruntować jej postrzeganie jako grupy instytucji:

  • bezpiecznych, silnych i konkurencyjnych,
  • nowoczesnych i innowacyjnych, przyjaznych dla klientów i sprawnie zarządzanych,
  • społecznie odpowiedzialnych oraz dbających o rozwój świadomości kulturowej Polaków.

Mimo silnej konkurencji rynkowej, Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA skutecznie rozwija działalność nie tylko w swoim tradycyjnym obszarze działalności – obsłudze klientów detalicznych. Stała się również liderem dla klientów korporacyjnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw – zwłaszcza w zakresie finansowania ich działalności oraz dla rynku usług finansowych oferowanych gminom, powiatom, województwom i sektorowi budżetowemu. Jest również najbardziej liczącym się organizatorem emisji obligacji komunalnych. Wysokie standardy w zakresie obsługi klientów oraz skuteczne procedury oceny ryzyka kredytowego umożliwiły Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA zwiększenie w 2013 roku portfela kredytowego brutto o 4,0% do poziomu 156,3 mld PLN i osiągnięcie 19,1% udziału rynkowego w kredytach dla osób prywatnych, natomiast zobowiązania wobec klientów osiągnęły na koniec 2013 roku poziom 151,9 mld PLN, dzięki czemu Bank utrzymał wiodącą pozycję pod względem udziału w rynku depozytów, który wyniósł 16,3%.

W 2013 roku Grupa Kapitałowa Banku kontynuowała działania w zakresie efektywności ponoszonych nakładów i kosztów, co przejawiało się w selektywnym podejściu do rozwoju sieci dystrybucji. Na koniec 2013 roku największa w kraju sieć oddziałów PKO Banku Polskiego SA obejmowała 1 186 placówek oraz 1 074 agencje. Klienci Banku mogą korzystać z systematycznie wzbogacanych usług bankowości elektronicznej, oferowanych pod marką iPKO oraz w ramach konta Inteligo oraz z wprowadzonego w 2013 roku nowego standardu płatności mobilnych – IKO. Do dyspozycji klientów PKO Banku Polskiego SA pozostaje stale rosnąca liczba bankomatów – na koniec 2013 roku było ich 2 992.

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA należy do największych pracodawców w Polsce. Na koniec 2013 roku zatrudnienie w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA wynosiło 27 387 etatów. Kompleksowa oferta szkoleniowo-edukacyjna służyła budowaniu profesjonalnego i lojalnego zespołu pracowników, który świadczy coraz wyższy standard obsługi klientów oraz osiąga wysokie efekty pracy.

Poza działalnością ściśle bankową oraz działalnością maklerską, Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA świadczy specjalistyczne usługi finansowe w zakresie leasingu, faktoringu, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych oraz prowadzi działalność inwestycyjną, deweloperską i windykacyjną. W 2013 roku prowadziła również działalność w zakresie obsługi i rozliczeń transakcji kartowych.

Wyrazem społecznej odpowiedzialności Banku jest działalność Fundacji PKO Banku Polskiego SA na rzecz dobra publicznego w możliwie jak najszerszym zakresie.