Działalność charytatywna Fundacji PKO Banku Polskiego SA

W 2013 roku na działania programowe Fundacja PKO Banku Polskiego SA przeznaczyła blisko 11,26 mln PLN, w tym na Projekty Strategiczne 9,75 mln PLN, a na Projekty Lokalne i Indywidualne ponad 1,51 mln PLN.

Działalność charytatywna ma istotne znaczenie dla kształtowania wizerunku PKO Banku Polskiego SA jako instytucji dostrzegającej znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu. Obok aspektów wizerunkowych, udział w projektach charytatywnych stwarza także możliwość kontaktu z organizacjami działającymi w obrębie trzeciego sektora oraz ze środowiskami opiniotwórczymi. Działalność charytatywna Banku jest prowadzona przez powołaną w roku 2010 Fundację PKO Banku Polskiego SA. Celem Fundacji jest działanie w imieniu Banku i Grupy Kapitałowej Banku na rzecz dobra publicznego w zakresie: oświaty, wychowania, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury i sztuki, ochrony środowiska, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promowania celów społecznych w środowisku bankowym.

Cele strategiczne Fundacji PKO Banku Polskiego SA są zdefiniowane jako:

  • wspieranie osób i organizacji zajmujących się dobroczynnością poprzez współfinansowanie projektów nastawionych na budowanie solidarności społecznej w kilku obszarach programowych oraz promowanie wolontariatu pracowniczego wśród pracowników Banku i Grupy Kapitałowej,
  • wzmacnianie wspólnej więzi interesariuszy – pracowników, klientów, kooperantów, akcjonariuszy, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej – z marką jej Fundatora,
  • wypromowanie nowego modelu działania organizacji pozarządowej powiązanej z marką korporacyjną.

Wypełnienie tych zadań buduje silne relacje Banku z otoczeniem i wzmacnia wzajemne zaufanie.

Głównym źródłem finansowania zadań Fundacji jest dotacja od Fundatora (9,8 mln PLN). Dodatkowe środki pieniężne na dotacje pochodziły z zysku wygenerowanego podczas obrotu bezgotówkowego dokonywanego przez klientów Inteligo powiązanego z dwoma kartami typu affinity: PSS (1,64 mln PLN) i Dobro procentuje (0,24 mln PLN). Ponadto, Fundacja wykorzystywała część funduszy pochodzących z rezerwy z lat ubiegłych.

W 2013 roku na działania programowe Fundacja PKO Banku Polskiego SA przeznaczyła blisko 11,26 mln PLN, w tym na Projekty Strategiczne 9,75 mln PLN, a na Projekty Lokalne i Indywidualne ponad 1,51 mln PLN. Fundacja realizuje zadania głównie poprzez nawiązanie partnerstwa strategicznego z wybranymi organizacjami społecznymi, które są innowatorem i motorem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Główne obszary działalności charytatywnej Fundacji PKO Banku Polskiego SA w 2013 roku

Zaangażowanie Fundacji w 2013 roku obejmowało 30 projektów strategicznych, w tym gł.:

  1. W obszarze EDUKACJA w 2013 roku nastąpiło wzmocnienie współpracy merytorycznej i finansowej ze Stowarzyszeniem SIEMACHA, w zakresie wspierania programów budowania solidarności społecznej z dziećmi i młodzieżą zagrożonymi wykluczeniem, podejmowania nowych zadań związanych z rozwijaniem talentów w tej grupie społecznej oraz poprawy funkcjonalności obiektów wykorzystywanych w procesie edukacji. Nowym zadaniem było wsparcie udzielone Jagiellońskiemu Towarzystwu Kulturalno-Oświatowemu „Klub Jagielloński” na realizację projektu „Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu” skierowanego do uczniów szkół ponad gimnazjalnych.
  2. W obszarze TRADYCJA Fundacja nawiązała współpracę strategiczną z trzema organizacjami zajmującymi się wychowaniem dzieci i młodzieży w duchu patriotycznym (Związek Harcerstwa Polskiego otrzymał dofinansowanie konkursu dla najlepszych harcerzy ZHP „Niezwyczajni 2013”, Związek Harcerzy Rzeczpospolitej na przeprowadzenie gry miejskiej „Zakonspiruj Poznań” oraz ustanowienie i przyznanie nagrody im. Macieja Frankiewicza, natomiast Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” na wsparcie wybranych działań statutowych, nastawionych na formowanie postaw obywatelskich i pro społecznych wśród młodego pokolenia). W ramach współpracy z Fundacją Wspólnota Pokoleń przekazano dwie dotacje: na nagrody dla laureatów konkursu „Sprzączki i guziczki z orzełkiem ze rdzy…”, prowadzonego przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej oraz programu „Dialog Międzypokoleniowy” na rzecz osób, które przyczyniły się do demokratyzacji życia w Polsce. Ponadto, Fundacja jest mecenasem nagrody im. Jana Rodowicza Anody, przyznawanej przez Muzeum Powstania Warszawskiego.
  3. W obszarze ZDROWIE zorganizowana została Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa. Celem jest wychowanie nowego pokolenia honorowych dawców krwi, rekrutujących się zarówno spośród pracowników PKO Banku Polskiego SA i Grupy Kapitałowej Banku, jak też z kręgów innych środowisk wrażliwych społecznie.
  4. W obszarze NADZIEJA kontynuowano współpracę ze Stowarzyszeniem Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom SPiNKa w ramach projektu „Mobilność osób niepełnosprawnych”. Podobnie kontynuowano współpracę ze Stowarzyszeniem WIOSNA poprzez wsparcie systemu szkoleń wolontariatu 13-tej edycji ogólnopolskiej akcji pomocowej „Szlachetna Paczka”. Nowym zadaniem jest współpraca z Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych ITAKA.
  5. W obszarze KULTURA dotacja została przeznaczona na wsparcie Koncertu Niepodległości 2013, organizowanego w tym roku przez Fundację Dziedzictwa Rzeczpospolitej.
  6. W obszarze EKOLOGIA na poziomie strategicznym Fundacja współpracuje od dwóch lat ze Stowarzyszeniem Ekologiczno-Kulturalnym Klub Gaja, realizując wspólnie projekt edukacyjny „Zaadoptuj rzekę”, skierowany zarówno do dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych.

Kolejnym, istotnym obszarem aktywności Fundacji są projekty lokalne i indywidualne. Celem realizacji tych zadań jest rozwiązywanie problemów przez wspólnoty lokalne, z uwzględnieniem zaangażowania zarówno podmiotów prawnych działających na danym terenie: organizacji pozarządowych (np. fundacji, stowarzyszeń), jednostek samorządu terytorialnego lub placówek użyteczności publicznej (np. szkół), jak i (w wybranych projektach) pracowników PKO Banku Polskiego SA. W sumie, w tej kategorii dotacjami były objęte ponad 232 Projekty Lokalne i Indywidualne z całej Polski. W ramach pomocy świadczonej na rzecz osób indywidualnych w ramach bankowego programu „Biegajmy razem…” podjęto inicjatywę organizowania Charytatywnych Akcji Biegowych na rzecz potrzebujących.