Pozostałe informacje

Udzielone zobowiązania pozabilansowe

Stan udzielonych zobowiązań pozabilansowych o charakterze finansowym i gwarancyjnym na rzecz jednostek powiązanych PKO Banku Polskiego SA na koniec 2013 roku wyniósł 1 699,1 mln PLN i w porównaniu do stanu na koniec 2012 roku spadł o 310,2 mln PLN.

Z ogólnej kwoty udzielonych zobowiązań pozabilansowych największe pozycje dotyczą spółek:

  • PKO Leasing SA – 1 097,8 mln PLN,
  • PKO BP Faktoring SA – 286,5 mln PLN,
  • PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o. – 269,3 mln PLN.

Wszystkie ww. transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo zostały zawarte na warunkach nieodbiegających od warunków rynkowych.

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi kapitałowo znajdują się w Sprawozdaniu finansowym PKO Banku Polskiego SA za 2013 rok.

Stan udzielonych zobowiązań pozabilansowych o charakterze finansowym i gwarancyjnym na rzecz jednostek powiązanych Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA na koniec 2013 roku wyniósł 52,4 mln PLN i w porównaniu do stanu na koniec 2012 wzrósł o 50,8 mln PLN. Największa kwota udzielonego zobowiązania pozabilansowego dotyczy Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z. o. o. (50,0 mln PLN).

Nabycie akcji własnych

W terminie objętym raportem PKO Bank Polski SA nie nabywał akcji własnych na własny rachunek.

Znaczące umowy oraz istotne umowy z bankiem centralnym lub organami nadzoru

W 2013 roku PKO Bank Polski SA informował w raportach bieżących o wszystkich umowach zawartych z klientami, w których łączna wartość świadczeń wynikających z umów wieloletnich zawartych z poszczególnym klientem spełniała kryteria, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259).

W 2013 roku Bank nie zawierał istotnych umów z bankiem centralnym ani organami nadzoru.

Na dzień sporządzenia sprawozdania PKO Bankowi Polskiemu SA nie są znane umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

W październiku 2013 roku, w wyniku planowej i kompleksowej kontroli przeprowadzonej przez Narodowy Bank Ukrainy (NBU), KREDOBANK SA został zobowiązany do opracowania i przedstawienia „Umowy zobowiązującej do poprawy rentowności działania KREDOBANK SA”. Umowa jest w trakcie uzgodnień. Szczególnie analizowany jest wpływ zmieniających się warunków makroekonomicznych na Ukrainie na parametry będące przedmiotem uzgodnień z NBU.

Pozostałe spółki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA nie zawarły istotnych umów z bankiem centralnym lub organami nadzoru.

Jednocześnie w 2013 roku spółki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA nie zawarły znaczących umów.

Udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne

Na dzień 31 grudnia 2013 roku zobowiązania finansowe i gwarancyjne wyniosły 44 597,8 mln PLN, z czego 76,7% stanowiły zobowiązania o charakterze finansowym. Ogółem dynamika udzielonych zobowiązań finansowych i gwarancyjnych ukształtowała się na poziomie 4,0% r/r, głównie w efekcie wzrostu udzielonych zobowiązań finansowych podmiotom niefinansowym i budżetowym.

Udzielone zobowiązania pozabilansowe (w mln PLN)

Wyszczególnienie31.12.201331.12.2012Zmiana
(w mln PLN)
Zmiana
(%)
Udzielone zobowiązania finansowe:34.210,832.513,41.697,45,2%
podmioty finansowe737,5913,7(176,2)(19,3%)
podmioty niefinansowe30.203,729.137,01.066,63,7%
podmioty budżetowe3.269,62.462,7806,932,8%
w tym: nieodwołalne7.708,47.871,6(163,2)(2,1%)
Udzielone zobowiązania gwarancyjne:10.387,010.377,19,90,1%
podmioty finansowe181,950,5131,43,6x
podmioty niefinansowe10.109,410.190,7(81,3)(0,8%)
podmioty budżetowe95,74135,94(40,2)(29,6%)
Razem44.597,842.890,61.707,24,0%

Zaciągnięte kredyty i umowy pożyczek, gwarancji i poręczeń

W 2013 roku PKO Bank Polski SA nie zaciągnął żadnych kredytów i pożyczek, a także nie otrzymał gwarancji i poręczeń nie dotyczących działalności operacyjnej PKO Banku Polskiego SA.

W 2013 roku KREDOBANK SA nie zaciągnął żadnych kredytów, pożyczek, a także nie otrzymał gwarancji i poręczeń niedotyczących działalności operacyjnej tego banku.

Umowy o subemisje oraz gwarancje udzielone podmiotom zależnym

Wg stanu na 31 grudnia 2013 roku emisje obligacji PKO Leasing SA (spółki zależnej od Banku) regulowała Umowa Organizacji, Prowadzenia i Obsługi Programu Emisji Obligacji z dnia 10 listopada 2011 roku, zgodnie z którą maksymalna wartość programu wynosi 600 mln PLN.

Według stanu na 31 grudnia 2013 roku PKO Leasing SA wyemitował obligacje na łączną kwotę 475 mln PLN, w tym obligacje o wartości 441 mln PLN zostały sprzedane na rynku wtórnym, a obligacje o wartości 34 mln PLN znajdowały się w portfelu PKO Banku Polskiego SA.

W 2013 roku PKO Bank Polski SA:

  • udzielił spółce Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. (do 30 grudnia 2013 roku spółce zależnej od Banku) gwarancji do wysokości 100 tys. PLN z tytułu zabezpieczenia wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy dystrybucyjnej; gwarancja została wystawiona na okres do dnia 30 września 2014 roku,
  • wydłużył do dnia 31 grudnia 2013 roku okres obowiązywania gwarancji udzielonej spółce PKO Leasing SA z tytułu najmu powierzchni biurowej do wysokości 342 tys. PLN,
  • zwiększył wartość gwarancji udzielonej spółce Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. (do 30 grudnia 2013 roku spółce zależnej od Banku) do wysokości 540 tys. PLN z tytułu najmu powierzchni biurowej oraz wydłużył terminu ważności gwarancji do dnia 30 września 2016 roku (powyższe obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 roku).

Wystawione tytuły egzekucyjne

W 2013 roku PKO Bank Polski SA wystawił 50 143 bankowe tytuły egzekucyjne na łączną kwotę 3 668 053 497 PLN i 26 268 228 CHF, 3 467 976 USD i 10 670 118 EUR.

W przypadku KREDOBANK SA prawo ukraińskie nie przewiduje wystawiania przez banki bankowych tytułów egzekucyjnych w rozumieniu polskiego Prawa bankowego. Zgodnie z prawem ukraińskim dochodzenie wierzytelności bankowych przed sądem prowadzone jest na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Dokonane zwolnienia z długu

W Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA w 2013 roku zmniejszenie odpisów aktualizujących z tytułu spisania kredytów i pożyczek udzielonych klientom wyniosło 1 775,8 mln PLN.

Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku, łączna wartość postępowań sądowych, w których Spółki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA (łącznie z Bankiem) są pozwanym wynosiła 342 658 tys. PLN, w tym 12 134 tys. PLN dotyczyło postępowań sądowych na Ukrainie (na dzień 31 grudnia 2012 roku łączna wartość wyżej wymienionych postępowań sądowych wynosiła 404 689 tys. PLN), a kwota łącznej wartości postępowań sądowych z powództwa Spółek Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA (łącznie z Bankiem) wynosiła 525 949 tys. PLN, w tym 218 254 tys. PLN dotyczyło postępowań sądowych na Ukrainie, głównie związanych z windykacją
kredytów udzielonych przez KREDOBANK SA (na dzień 31 grudnia 2012 roku łączna wartość wyżej wymienionych postępowań sądowych wynosiła 335 932 tys. PLN)1.

Bank oraz spółki Grupy Kapitałowej nie prowadziły postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań albo wierzytelności, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych PKO Banku Polskiego SA.

Prokury, posiedzenia Zarządu oraz realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia

W 2013 roku ustanowiono jednego nowego prokurenta oraz nie odwołano żadnego prokurenta. Na dzień 31 grudnia 2013 roku było 7 prokurentów Banku.
W 2013 roku odbyło się 58 posiedzeń Zarządu Banku, a Zarząd Banku podjął 878 uchwał.

Na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2013 roku Walne Zgromadzenie podjęło 27 uchwał, które przewidywały podjęcie określonych czynności, które zostały zrealizowane.

Najważniejsze działania i decyzje podjęte przez Zarząd, mające wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową i działalność Spółki, zostały przedstawione w poszczególnych częściach niniejszego sprawozdania Zarządu.

Czynniki, które będą miały wpływ na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA

Na wyniki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA w najbliższej perspektywie wpływać będą procesy gospodarcze, jakie będą zachodzić w Polsce i w gospodarce światowej oraz reakcje na nie rynków finansowych. Duże znaczenie dla przyszłych wyników będzie mieć polityka stóp procentowych realizowana przez Radę Polityki Pieniężnej, a także przez inne największe banki centralne.

Dodatkowo, na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA wpływ będzie miała umowa dotycząca transakcji nabycia przez PKO Bank Polski SA akcji spółek: Nordea Bank Polska SA, Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA oraz Nordea Finance Polska SA.

Na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA wpływ mieć będzie również sytuacja polityczno-gospodarcza Ukrainy, gdzie działają spółki z Grupy Kapitałowej Banku: KREDOBANK SA oraz spółka faktoringowa i windykacyjna. PKO Bank Polski SA kontynuuje działania mające zapewnić bezpieczne funkcjonowanie swoich spółek na Ukrainie w warunkach obecnej sytuacji politycznej i makroekonomicznej, obejmujące wzmocnienie działań nadzorczych, w tym m.in. monitorowanie środków przekazanych Spółkom przez Bank oraz kształtowania się wymogów regulacyjnych określonych przez Narodowy Bank Ukrainy. PKO Bank Polski SA stale analizuje ryzyka makroekonomiczne dla działalności KREDOBANK SA.

Sezonowość lub cykliczność działalności w okresie sprawozdawczym

PKO Bank Polski SA jest bankiem uniwersalnym, działającym na terenie całego kraju i jego działalność podlega takim samym wahaniom sezonowym, jak cała polska gospodarka. Działalność pozostałych spółek Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA również nie wykazuje istotnych cech sezonowości lub cykliczności.

Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności

Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek Grupy Kapitałowej zostały opisane w punkcie 4 niniejszego sprawozdania Zarządu.

Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce od niego zależnej, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta

W 2013 roku PKO Bank Polski SA nie udzielił poręczeń kredytu lub pożyczki ani nie udzielił gwarancji jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, których łączna wartość stanowiłaby równowartość 10% kapitałów własnych Banku.

W 2013 roku jednostki zależne PKO Banku Polskiego SA nie udzieliły poręczeń kredytu lub pożyczki ani nie udzieliły gwarancji jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, których łączna wartość stanowiłaby równowartość 10% kapitałów własnych Banku.

Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi jeżeli są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe

W 2013 roku PKO Bank Polski SA świadczył na warunkach rynkowych na rzecz jednostek powiązanych (podporządkowanych) usługi w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, przyjmowania lokat, udzielania kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, udzielania gwarancji i bieżących operacji wymiany oraz oferowania jednostek uczestnictwa funduszy, produktów leasingowych, produktów faktoringowych, najmu terminali i usług rozliczeniowych transakcji płatniczych świadczonych przez spółki z Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA. Jednocześnie wynajmował powierzchnię w budynku Centrum Finansowe Puławska Sp. z o.o. wybranym Spółkom Grupy Kapitałowej Banku.

Zestawienie znaczących transakcji PKO Banku Polskiego SA z jednostkami podporządkowanymi, w tym zadłużenie kredytowe tych jednostek wobec Banku według stanu na 31 grudnia 2013 roku, zostało przedstawione w Sprawozdaniu finansowym PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013.

W 2013 roku PKO Bank Polski SA nie zawarł istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe. Jednocześnie w 2013 roku PKO Bank Polski SA dokonał dokapitalizowania KREDOBANK SA poprzez przekazanie darowizny finansowej w wysokości 20 681 tys. USD (tj. 63 793 tys. PLN według kursu średniego NBP z dnia przelania środków). Ww. darowizna jest traktowana jako inna forma dokapitalizowania Spółki i w bilansie PKO Banku Polskiego SA zwiększa cenę nabycia akcji tej Spółki.

W 2013 roku jednostki zależne PKO Banku Polskiego SA nie zawarły istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.

Znaczące zdarzenia po dacie bilansu

1. W dniu 13 stycznia 2014 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym została zarejestrowana nowa spółka Polski Standard Płatności Sp. z o.o. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 271 tys. PLN. Wszystkie udziały Spółki zostały objęte przez PKO Bank Polski SA. Spółka została utworzona w ramach projektu dotyczącego budowy nowego standardu płatności mobilnych w Polsce.
2. W dniu 16 stycznia 2014 roku PKO Bank Polski SA przeprowadził za pośrednictwem PKO Finance AB, w ramach otwartego w 2008 roku programu EMTN, kolejną emisję euroobligacji w wysokości 500 mln EUR o zapadalności 5 lat, z kuponem fix – 2,324%.
3. W dniu 20 stycznia 2014 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zostało zarejestrowane obniżenie kapitału zakładowego spółki CENTRUM HAFFNERA Sp. z o.o.  poprzez umorzenie udziałów Wspólnika - Gminy Miasta Sopotu i spółka CENTRUM HAFFNERA Sp. z o.o. z dniem 20 stycznia 2014 roku stała się spółką zależną od PKO Banku Polskiego SA.
4. W dniu 5 lutego 2014 roku  PKO Bank Polski SA dokonał dokapitalizowania KREDOBANK SA poprzez przekazanie darowizny finansowej w wysokości 6 020 tys. USD (tj. 18 656 tys. PLN według średniego kursu NBP z dnia przelania środków).
5. W lutym 2014 roku nastąpiło spełnienie następujących, kolejnych warunków zawieszających dotyczących zamknięcia transakcji nabycia spółek z Grupy Nordea:

  • warunku polegającego na niezakłóconym (w istotny sposób) świadczeniu przez podmiot z Grupy Nordea (tj. Nordea IT Polska Sp. z o.o.) na rzecz Nordea Bank Polska SA, w okresie przewidzianym w Umowie, określonych w ramach umowy outsourcingowej usług w obszarze IT, umożliwiających bezpieczne funkcjonowanie Nordea Bank Polska SA przed migracją do systemów Banku danych, danych klientów, usług oraz systemów Nordea Bank Polska SA,
  • podjęcie przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec nabycia przez PKO Bank Polski SA akcji spółki Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu tej Spółki.

6. W dniu 3 marca 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec nabycia przez PKO Bank Polski SA akcji Nordea Bank Polska SA w liczbie  zapewniającej przekroczenie 50% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu tej Spółki. Uzyskanie powyższej decyzji stanowi spełnienie ostatniego warunku zawieszającego zamknięcia transakcji przewidzianego w umowie oraz spełnienie warunku określonego w pkt. 24 treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Nordea Bank Polska SA ogłoszonego przez Bank w dniu 3 grudnia 2013 roku.

Z uwzględnieniem możliwości technicznych Bank podejmie działania zmierzające do rozliczenia transakcji nabycia akcji Nordea Bank Polska SA w wezwaniu w dniu 4 kwietnia 2014 roku. W przypadku, w którym ze względów technicznych rozliczenie powyższej transakcji nie będzie mogło nastąpić w dniu 4 kwietnia 2014 roku, zostanie ona rozliczona nie później niż w dniu 9 kwietnia 2014 roku.

Oświadczenia Zarządu

Zarząd PKO Banku Polskiego SA oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy:

  • roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA oraz jej wynik finansowy,
  • roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. 

Zarząd PKO Banku Polskiego SA oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego badania, spełniali warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Niniejsze Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2013 rok liczy 78 kolejno ponumerowanych stron.


[1] Ww. wartość nie uwzględnia wartości spraw spornych KREDOBANK SA dotyczących podatków opisanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w nocie dotyczącej podatku dochodowego.