Czynniki makroekonomiczne

Po osiągnięciu cyklicznego „dołka” w I kwartale 2013 roku (wzrost PKB o 0,5% r/r) i nieznacznym przyspieszeniu w II kwartale (do 0,8% r/r), zgodnie z oczekiwaniami, w drugiej połowie roku gospodarka weszła na ścieżkę ożywienia (wzrost w III kwartale o 1,9% r/r i w IV kwartale o 2,5-3% r/r). Wraz z poprawą aktywności w drugiej połowie roku kontynuowana była zmiana akcentów wzrostu gospodarczego. W drugiej połowie roku wzrosła rola popytu krajowego wskutek stopniowej poprawy popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego. Mimo wzrostu importochłonnego komponentu sprzedaży krajowej utrzymujący się (w całym roku) silny eksport sprzyjał dodatniej kontrybucji eksportu netto do wzrostu. W łącznym rozrachunku tempo wzrostu PKB w 2013 roku wyniosło 1,6% wobec 1,9% w 2012 roku.

Przy wyhamowaniu tempa wzrostu PKB w 2013 roku odnotowano spadek zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw o 1,0% r/r wobec wzrostu o 0,1% w 2012 roku, podczas gdy w skali roku stopa bezrobocia rejestrowanego nie zmieniła się i wyniosła 13,4% w grudniu 2013 roku. Wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw osłabił się do 2,9% w 2013 roku wobec 3,4% w 2012 roku.

W 2013 roku średnioroczny wskaźnik inflacji mierzony wskaźnikiem cen dóbr i usług konsumpcyjnych spadł do 0,9% r/r z 3,7% r/r w 2012 roku. Trend spadkowy był szczególnie silny w pierwszej połowie roku i spowodował spadek inflacji do historycznie niskiego poziomu 0,2% r/r w czerwcu. Po lipcowym wzroście spowodowanym czynnikami jednorazowymi (ceny wywozu śmieci, zmiany metodologii GUS) inflacja osiągnęła poziom 1,1% r/r w lipcu i ponownie zaczęła spadać, by w grudniu wynieść 0,7% r/r.

Zgodnie z „Założeniami polityki pieniężnej na rok 2013” celem polityki monetarnej było utrzymywanie inflacji na poziomie 2,5% z dopuszczalnym przedziałem wahań +/-1 punkt procentowy. W obliczu jej pozostawania poniżej dolnego ograniczenia przedziału, RPP zdecydowała się na wydłużenie cyklu luzowania polityki pieniężnej, by ostatecznie zakończyć go w lipcu obniżkami o łącznej skali -225 pb. (z czego o -175 pb. obniżono stopy w 2013 roku). Stopa referencyjna wynosi obecnie 2,50%. RPP zapowiedziała, że stan ten utrzyma się co najmniej do połowy 2014 roku.