Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA na tle grupy rówieśniczej

Zysk netto

Niskie tempo wzrostu gospodarczego i rekordowo niskie podstawowe stopy procentowe w 2013 roku przełożyły się na spadek wyników finansowych banków. W 2013 roku Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA osiągnęła wysokie wyniki finansowe.

C/I

W 2013 roku polski sektor bankowy utrzymywał ścisłą kontrolę kosztów działania, w tym m.in. banki utrzymywały selektywne podejście do rozwoju sieci oddziałów i intensywny rozwój bankowości internetowej i mobilnej. Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA w 2013 roku utrzymała relację kosztów do dochodów na niskim poziomie –poniżej wartości zrealizowanej przez grupę rówieśniczą.

ROA netto

W 2013 roku wyniki finansowe sektora bankowego pozostawały pod wpływem niskich stóp procentowych, przy pozytywnym wpływie dyscypliny kosztowej i niższych kosztach ryzyka kredytowego. W tym samym czasie aktywna polityka Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA przyczyniła się do utrzymania wysokiego poziomu rentowności aktywów.

ROE netto

Sytuacja makroekonomiczna w 2013 roku przełożyła się na zdecydowanie niższe tempo wzrostu wyniku finansowego niż w 2012 roku, co skutkowało niższymi stopami zwrotu na kapitałach własnych. W 2013 roku Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA utrzymała rentowność na wysokim poziomie.

Współczynnik wypłacalności

Sytuacja kapitałowa sektora bankowego w 2013 roku pozostawała stabilna, w konsekwencji czego współczynnik wypłacalności w całym sektorze utrzymywał się na wysokim poziomie.

Poziom współczynnika wypłacalności w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskim SA utrzymał się także na bezpiecznym i stabilnym poziomie – znacznie powyżej wartości minimalnej ustalonej w ustawie Prawo bankowe.

[1] Stabilne źródła finansowania obejmują zobowiązania wobec klientów oraz finansowanie zewnętrzne w postaci: emisji papierów wartościowych, zobowiązań podporządkowanych oraz kredytów otrzymanych od instytucji finansowych.
[2] W skład grupy rówieśniczej wchodzą Grupy Kapitałowe: Pekao SA, mBank SA (BRE Bank SA), ING Bank Śląski SA, BZ WBK SA. Dane do obliczeń wskaźników pochodzą ze skonsolidowanych raportów rocznych poszczególnych banków (dane za lata 2005-2012) oraz ze względu na brak publikacji przez część banków z grupy rówieśniczej skonsolidowanych raportów rocznych za 2013 rok przed datą publikacji skonsolidowanego raportu rocznego GK PKO Banku Polskiego SA, jako dane reprezentujące trendy w 2013 roku, przyjęto dane z raportów za 3 kw. 2013 roku przedmiotowych banków. Wszystkie dane są ważone sumą bilansową.