Organizacja Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA

Skład Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA na dzień 31 grudnia 2013 roku stanowił Bank, jako jednostka dominująca oraz 32 spółki zależne bezpośrednio lub pośrednio.