Dla inwestora

  • Szanowni Państwo, dobrą tradycją dotyczącą przekazywanych Państwu każdego roku sprawozdań z działalności Banku oraz Grupy Kapitałowej stało się raportowanie satysfakcjonujących wyników finansowych, niezależnie od sytuacji rynkowej. Co roku wskazujemy również istotne, pozytywne zmiany związane z...
  • Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA w latach 2010-2013
  • Na dzień 31 grudnia 2013 roku kapitał zakładowy PKO Banku Polskiego SA wynosił 1 250 000 tys. PLN i składało się na niego 1 250 000 tys. akcji o wartości nominalnej 1 PLN – akcje są w pełni opłacone.
  • W dniu 17 kwietnia 2013 roku Zarząd Banku podjął uchwałę i postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku rekomendację wypłaty dywidendy za 2012 rok w wysokości 2 250,0 mln PLN, czyli 1,80 PLN na jedną akcję.
  • W 2013 roku kurs akcji PKO Banku Polskiego SA był determinowany przede wszystkim przez koniunkturę na GPW.
  • Oceny wiarygodności finansowej PKO Banku Polskiego SA są obecnie przyznawane przez trzy znaczące agencje ratingowe: Moody's, Fitch, Standard & Poor's.
  • PKO Bank Polski SA dokłada wszelkich starań, aby raporty okresowe zachowywały najwyższe standardy w zakresie profesjonalizmu i rzetelnej informacji i w kompletny i transparentny sposób prezentowały wyniki Banku.