Relacje inwestorskie

W 2013 roku działania Banku w zakresie relacji inwestorskich skupiały się w następujących obszarach:

  • budowaniu wśród obecnych i potencjalnych inwestorów, analityków rynków finansowych oraz agencji ratingowych pozytywnego wizerunku PKO Banku Polskiego SA jako spółki wiarygodnej i przejrzystej poprzez stosowanie różnorodnych narzędzi komunikacji z rynkiem,
  • wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez Spółkę jako emitenta papierów wartościowych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa,
  • organizacji Walnego Zgromadzenia i obsługi informacyjnej akcjonariuszy Banku,
  • zapewnieniu współpracy Banku z właściwymi organami administracji rządowej, organizacjami i instytucjami rynku kapitałowego w związku z funkcjonowaniem Banku na publicznym rynku papierów wartościowych.

W ramach komunikacji z rynkiem:

  • wyniki finansowe Banku i Grupy Kapitałowej Banku były po każdym kwartale prezentowane przez Zarząd Banku na spotkaniach z analitykami rynku kapitałowego i instrumentów dłużnych w siedzibie Banku oraz podczas telekonferencji, w których każdorazowo uczestniczyło łącznie ok. 70 analityków i przedstawicieli inwestorów,
  • członkowie Zarządu Banku oraz przedstawiciele kluczowej kadry zarządzającej regularnie uczestniczyli w spotkaniach (oraz telekonferencjach) z inwestorami i analitykami zarówno w siedzibie Banku jak i podczas konferencji inwestorskich; w 2013 roku odbyło się ok. 90 spotkań w siedzibie Banku (w tym 2 nadzwyczajne: w związku z publikacją Strategii Banku na lata 2013-2015 oraz przejęciem spółek z Grupy Nordea), ok. 130 spotkań podczas 10 konferencji inwestorskich, jednego roadshow oraz ponad 100 telekonferencji,
  • Biuro Relacji Inwestorskich utrzymywało bieżące kontakty z analitykami i inwestorami instytucjonalnymi i indywidualnymi odpowiadając na liczne zapytania telefoniczne i mailowe dotyczące działalności biznesowej i wyników finansowych PKO Banku Polskiego SA, 
  • na stronie internetowej Relacji Inwestorskich https://www.pkobp.pl/grupa-pko-banku-polskiego/relacje-inwestorskie/ Bank niezwłocznie publikował wszystkie informacje istotne dla inwestorów i akcjonariuszy Banku,
  • w marcu 2013 roku Bank po raz drugi uruchomił raport roczny on-line, tym razem za 2012 rok, w postaci dedykowanego serwisu internetowego w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej (https://www.pkobp.pl/raportroczny2012/index.html). Raport roczny opublikowany jako odrębny serwis realizuje cele informacyjne i wizerunkowe Banku. Przede wszystkim ułatwia dotarcie do kluczowych informacji finansowych oraz biznesowych na temat Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, a także zapewnia przyjazne z nich korzystanie.

Celem powyższych działań było przekazywanie wyczerpującej informacji o wynikach finansowych i działaniach Banku z uwzględnieniem zmian w otoczeniu rynkowym tak, aby umożliwić rzetelną ocenę bieżącej sytuacji i perspektyw Banku oraz prawidłową wycenę walorów spółki.

PKO Bank Polski SA dokłada wszelkich starań, aby raporty okresowe zachowywały najwyższe standardy w zakresie profesjonalizmu i rzetelnej informacji i w kompletny i transparentny sposób prezentowały wyniki Banku, a także aby były maksymalnie użyteczne dla inwestorów instytucjonalnych, analityków i indywidualnych akcjonariuszy.

W październiku 2013 roku Instytut Rachunkowości i Podatków uhonorował Raport Roczny PKO Banku Polskiego SA za 2012 rok nagrodą specjalną „The Best of the Best”. Wyróżnienie to otrzymują przedsiębiorstwa i banki, które w ciągu ostatnich lat trzy razy zdobyły nagrodę główną w konkursie The Best Annual Report i jest dowodem najwyżej wartości użytkowej raportów rocznych Banku dla akcjonariuszy oraz inwestorów. Kapituła konkursu doceniła nie tylko jakość sprawozdania finansowego, ale także wartość wizerunkową raportu rocznego. Uznanie zyskała kompletność i spójność oraz jasna i logiczna prezentacja danych (m.in. strategii i prognoz z uwzględnieniem ryzyka, stosowania zasad ładu korporacyjnego).

PKO Bank Polski SA regularnie zdobywa nagrody The Best Annual Report. Raport za 2007 rok został wyróżniony przez Zespół Audytorów Kapituły Konkursu dyplomem dodatkowym za istotną poprawę jakości sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z IFRS, za 2008 rok otrzymał wyróżnienie za najlepsze zastosowanie standardów MSSF/MSR, a za 2009 rok – drugą nagrodę w kategorii „Banki i instytucje finansowe”. Raport za 2010 rok został uhonorowany nagrodą główną dla banków oraz otrzymał wyróżnienie w kategorii sprawozdanie z działalności, a za 2011 rok –
I nagrodą główną w kategorii banki i instytucje finansowe za zebranie największej liczby punktów łącznie w trzech ocenianych dziedzinach.