Notowania akcji PKO Banku Polskiego SA na GPW w Warszawie

Giełdowa cena akcji PKO Banku Polskiego SA

W 2013 roku kurs akcji PKO Banku Polskiego SA był determinowany przede wszystkim przez koniunkturę na GPW.

Kurs i obroty akcjami PKO Baku Polskiego SA w okresie 29.12.2006-30.12.2013


Zmiana kursu akcji PKO Banku Polskiego SA na tle indeksów WIG 20 i WIG Banki w okresie 01.01.2007-30.12.2013 (29.12.2006=100%)

W 2013 roku:

  • kurs akcji PKO Banku Polskiego SA wzrósł o 6,8% (+2,52 PLN) z poziomu 36,90 PLN na koniec 2012 roku do 39,42 PLN na koniec 2013 roku, w tym wzrost kursu w IV kwartale wyniósł 6,3% (+2,32 PLN),
  • średni kurs akcji Banku wyniósł 36,59 PLN za akcję i był o 6,8% (+2,33 PLN) wyższy niż w 2012 roku,
  • kurs akcji wahał się w przedziale od 32,72 PLN (26.04.2013 r.) do poziomu 42,00 PLN (18.11.2013 r.), jednocześnie najwyższego poziomu od 26 lipca 2011 roku,
  • średnie dzienne obroty akcjami Banku wyniosły 3 499 tys. szt., przy czym najniższy ich poziom (498 tys. szt.) zanotowano w dniu 29.07.2013 roku, a najwyższy (23 654 tys. szt.) w dniu 23.01.2013 roku, tj. w dniu zakończenia przez MSP i BGK budowy przyśpieszonej księgi popytu na 153,1 mln sprzedawanych akcji Banku.

W 2013 roku kursy akcji na GPW w Warszawie odnotowały wzrosty, przy czym nastąpiły one dopiero w drugiej połowie roku, po spadkach w poprzednich miesiącach roku. Znaczący wpływ na to miała poprawa nastrojów inwestorów na międzynarodowych rynkach finansowych w związku ze stopniowym przyspieszeniem gospodarek krajów Unii Europejskiej i USA. Optymizm w dużej mierze wiązał się z poprawą koniunktury gospodarczej w efekcie działań banków centralnych m.in. dzięki nadal odczuwalnym skutkom programu Outright Monetary Transactions (OMT), dotyczącego skupu obligacji zadłużonych krajów strefy euro oraz kontynuowaniem przez Fed programu QE, czyli program luzowania ilościowego, dotyczącego skupu obligacji. Działania te pomogły zmniejszyć napięcia na rynkach finansowych.

Na notowania akcji na GPW w 2013 roku wpływała również sytuacja makroekonomiczna w Polsce, w tym zwłaszcza spowolnienie wzrostu gospodarczego w I półroczu i widoczne odbicie w II półroczu. Ponadto, na wzrost kursów akcji na GPW w drugiej połowie 2013 roku mogły mieć wpływ stopniowe obniżki stóp procentowych przez RPP od początku roku (łączny spadek o 175 pb. r/r), co zwiększyło zainteresowanie zakupem jednostek TFI (które część środków inwestują na GPW) oraz inwestowaniem w akcje. 

Notowania akcji PKO Banku Polskiego SA w 2013 roku kształtowały się w sposób zbliżony do notowań akcji PEKAO. Duże pakiety akcji obu największych polskich banków znajdują się w portfelach zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, co w znaczącym stopniu wpływa na ich notowania.

Kurs akcji PKO Banku Polskiego SA i kapitalizacja banków konkurencyjnych

Zmiana kursu akcji PKO Banku Polskiego SA na tle kursów akcji banków konkurencyjnych w okresie 01.01.2007-31.12.2013 (29.12.2006=100%)

Kapitalizacja (stan na koniec okresu, mld PLN)