Informacja o dywidendzie

W dniu 20 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego SA, w wyniku podziału zysku PKO Banku Polskiego SA za rok obrotowy 2012, przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 2 250,0 mln PLN (tj. 61,12% zysku), co stanowi 1,80 PLN na jedną akcję.

Polityka dywidendy

W 2013 roku PKO Bank Polski SA realizował politykę dywidendową przyjętą w dniu 4 kwietnia 2012 roku. Ogólnym założeniem polityki dywidendowej Banku jest stabilne realizowanie wypłat dywidend w długim terminie z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania bankiem i stosownie do możliwości finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku. Celem polityki dywidendowej jest optymalne kształtowanie struktury kapitałowej Banku i Grupy Kapitałowej Banku z uwzględnieniem zwrotu z kapitału i jego kosztu, potrzeb kapitałowych związanych z rozwojem, przy jednoczesnej konieczności zapewnienia odpowiedniego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej.

Zamiarem Zarządu jest rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu podejmowania uchwał w sprawie wypłaty dywidendy w kwocie przewyższającej przyjęte wymogi kapitałowe wskazane poniżej:

  • współczynnik wypłacalności Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku będzie powyżej 12% z zachowaniem niezbędnego bufora kapitałowego,
  • współczynnik wypłacalności dla funduszy rdzennych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku będzie powyżej 9% z zachowaniem niezbędnego bufora kapitałowego.

Polityka w zakresie wypłaty dywidendy może jednak w miarę potrzeby być zmieniana przez Zarząd, a decyzje w tej sprawie będą podejmowane z uwzględnieniem szeregu czynników dotyczących Banku i Grupy Kapitałowej Banku, w szczególności bieżącej i oczekiwanej sytuacji finansowej oraz wymogów nadzorczych. Stosownie do wymogów prawa, każda uchwała o wypłacie dywidendy będzie rozpatrywana przez Walne Zgromadzenie.
Opisana powyżej polityka dywidendowa została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Banku.

Dywidenda za 2012 rok

W dniu 17 kwietnia 2013 roku Zarząd Banku podjął uchwałę i postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku rekomendację wypłaty dywidendy za 2012 rok w wysokości 2 250,0 mln PLN (tj. 61,12% sumy zysku netto za 2012 rok oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w wysokości 88 533 tys. PLN), czyli 1,80 PLN na jedną akcję. Rekomendowana przez Zarząd dywidenda miała charakter pieniężny.

Zarząd zaproponował ustalenie dnia dywidendy na dzień 19 września 2013 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 4 października 2013 roku.

Decyzja w sprawie rekomendowanego podziału zysku za 2012 rok była zgodna z przyjętą przez Bank polityką dywidendową. Wypłata dywidendy w rekomendowanej wysokości miała zapewnić utrzymanie wskaźnika adekwatności kapitałowej powyżej 12% oraz utrzymanie wskaźnika Tier 1 powyżej 9% z zachowaniem niezbędnego bufora kapitałowego. Wypłata dywidendy w rekomendowanej wysokości pozwoliła utrzymać dobrą sytuację kapitałową i płynnościową Banku.

Proponowany poziom dywidendy wpisywał się w stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego odnoszące się do wzmocnienia baz kapitałowych banków, a Bank spełniał wszystkie podane wyżej kryteria w taki sposób, że Zarząd mógł rekomendować wypłatę dywidendy.

Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy została rozpatrzona i zaopiniowana pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku oraz przedstawiona pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zwołanego na dzień 20 czerwca 2013 roku. W dniu 20 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego SA, w wyniku podziału zysku PKO Banku Polskiego SA za rok obrotowy 2012, przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 2 250,0 mln PLN (tj. 61,12% zysku), co stanowi 1,80 PLN na jedną akcję.

Walne Zgromadzenie ustaliło:

  • dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na 19 września 2013 roku,
  • termin wypłaty dywidendy na 4 października 2013 roku.

Dywidendą objęte były wszystkie akcje PKO Banku Polskiego SA.
Dywidenda z zysku PKO Banku Polskiego SA za rok obrotowy 2012 została wypłacona w dniu 4 października 2013 roku.