Ocena wiarygodności finansowej PKO Banku Polskiego SA

Oceny wiarygodności finansowej PKO Banku Polskiego SA są obecnie przyznawane przez trzy znaczące agencje ratingowe, przy czym:

 • agencje ratingowe Moody’s Investors Service (Moody’s) oraz Standard & Poor’s Ratings Services (S&P) nadają Bankowi rating płatny, zgodnie z własną procedurą oceny banków,
 • agencja Fitch Ratings przyznaje rating bezpłatny (nie zamawiany przez Bank), na podstawie dostępnych, publikowanych informacji, w tym przede wszystkim raportów śródrocznych i rocznych oraz informacji o Banku udostępnianych podczas bezpośrednich kontaktów przedstawicieli agencji z Bankiem.

W 2013 roku:

 • W dniu 14 czerwca 2013 roku agencja ratingowa S&P umieściła ocenę ratingową "A-" dla długoterminowego ratingu kredytowego Banku na liście obserwacyjnej z możliwością jej obniżenia. Powodem takiego działania była, w opinii S&P, konieczność przeprowadzenia analizy wpływu zawarcia umów dotyczących nabycia akcji spółek z grupy Nordea na pozycję kapitałową Banku. Zgodnie z informacją S&P było mało prawdopodobne, aby ocena ratingowa "A-" dla długoterminowego ratingu kredytowego Banku na skutek ww. działania została obniżona o więcej niż jeden stopień. Potencjalne obniżenie oceny ratingowej, zgodnie z kryteriami S&P, może nastąpić w przypadku, gdy prognozowany skorygowany o ryzyko współczynnik kapitałowy Banku w perspektywie 12-24 miesięcy spadnie poniżej 10%. Umieszczenie na liście obserwacyjnej oceny ratingowej miało potrwać do 3 miesięcy.
 • W dniu 21 czerwca 2013 roku, agencja Moody’s po opublikowaniu przez PKO Bank Polski SA informacji o zawarciu umowy dotyczącej nabycia akcji spółek z grupy Nordea, podtrzymała długo- i krótkoterminowy rating depozytów Banku na poziomie odpowiednio "A2" i "Prime-1" oraz ocenę siły finansowej Banku na poziomie "C-". Utrzymano negatywną perspektywę dla długoterminowego ratingu depozytów oraz oceny siły finansowej PKO Banku Polskiego SA. W opinii Moody’s jest mało prawdopodobne, aby ww. transakcja zmieniła całościowy profil kredytowy PKO Banku Polskiego SA oraz czynniki mające wpływ na obecne oceny ratingowe Banku, pomimo ujemnego wpływu kapitałowego transakcji oraz możliwych wyzwań integracyjnych. Moody’s przewiduje, że w konsekwencji przeprowadzenia transakcji początkowy wpływ na kapitał PKO Banku Polskiego SA będzie zmniejszony dzięki stabilnej dochodowości oraz wysokim zyskom skorygowanym o ryzyko, w świetle zamiarów Banku w zakresie obniżenia przewidywanego poziomu wypłacanej dywidendy po przeprowadzeniu transakcji nabycia akcji spółek z grupy Nordea.
 • W dniu 20 września 2013 roku agencja ratingowa S&P podtrzymała ocenę ratingową "A-" dla długoterminowego ratingu kredytowego Banku, usuwając ją z listy obserwacyjnej z możliwością jej obniżenia. Perspektywa dla tej oceny jest negatywna. W konsekwencji analizy przeprowadzonej przez S&P, w opinii agencji zawarcie umowy dotyczącej nabycia akcji spółek z Grupy Nordea – całkowicie finansowanego ze środków Banku – początkowo będzie wpływać na osłabienie pozycji kapitałowej Banku, lecz skutek ten zostanie częściowo zrównoważony wysokim potencjałem Banku do generowania dochodów. Agencja poinformowała, że negatywna perspektywa odzwierciedla ryzyko 1 do 3, iż S&P obniży długoterminowy rating kredytowy Banku w przypadku pogorszenia się w Polsce sytuacji gospodarczej oraz otoczenia działania Banku, co mogłoby osłabić dochodowość i pozycję kapitałową Banku w większym stopniu niż obecnie zakłada S&P.

Oceny ratingowe na dzień 31 grudnia 2013 roku

Rating płatny
Moody’s Investors Service
Długookresowa ocena depozytówA2 z perspektywą negatywną
Krótkookresowa ocena depozytówPrime-1 
Siła finansowaC- z perspektywą negatywną
Standard and Poor’s
Długoterminowy rating kredytowy BankuA- z perspektywą negatywną
Krótkoterminowy rating kredytowy BankuA-2 z perspektywą stabilną
Rating niezamawiany przez Bank
Fitch Ratings
Ocena wsparcia2

KREDOBANK SA na koniec 2013 roku posiadał, przyznany w dniu 30 grudnia 2013 roku przez międzynarodową agencję Standard & Poor’s,  następujący rating:

 • długoterminowy rating kredytowy w skali międzynarodowej – „B-”,
 • perspektywa – „Stabilna”,
 • krótkoterminowy rating kredytowy w skali międzynarodowej – „C”,
 • rating w skali ukraińskiej – „uaBBB-”.

Ww. rating w związku z obniżeniem ratingu Ukrainy, kolejno w dniu 30 stycznia 2014 roku i w dniu 24 lutego 2014 roku uległ zmianie i przedstawia się następująco:

 • długoterminowy rating kredytowy w skali międzynarodowej – „CCC”,
 • perspektywa – „Negatywna”,
 • krótkoterminowy rating kredytowy w skali międzynarodowej – „C”,
 • rating w skali ukraińskiej – „uaCCC”.