Kapitał zakładowy i akcjonariat PKO Banku Polskiego SA

Na dzień 31 grudnia 2013 roku kapitał zakładowy PKO Banku Polskiego SA wynosił 1 250 000 tys. PLN i składało się na niego 1 250 000 tys. akcji o wartości nominalnej 1 PLN – akcje są w pełni opłacone. W stosunku do stanu na koniec 2012 roku nie wystąpiły zmiany w wysokości kapitału zakładowego PKO Banku Polskiego SA. Wyemitowane akcje PKO Banku Polskiego SA nie są uprzywilejowane.

Struktura kapitału zakładowego PKO Banku Polskiego SA

SeriaRodzaj akcjiLiczba akcji wartość nomimanlna
1 akcji 
Wartość serii wg
wartości nominalnej 
Seria Aakcje zwykłe imienne312.500.0001 zł312.500.000 zł
Seria Aakcje zwykłe na okaziciela197.500.0001 zł197.500.000 zł
Seria Bakcje zwykłe na okaziciela105.000.0001 zł105.000.000 zł
Seria Cakcje zwykłe na okaziciela385.000.0001 zł385.000.000
Seria Dakcje zwykłe na okaziciela250.000.0001 zł250.000.000 zł
  1.250.000.000 1.250.000.000 zł

Zgodnie z wiedzą PKO Banku Polskiego SA akcjonariuszami posiadającymi bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji (co najmniej 5%) na dzień 31.12.2013 roku były trzy podmioty: Skarb Państwa, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny oraz ING Otwarty Fundusz Emerytalny.

Struktura akcjonariatu PKO Banku Polskiego SA

AkcjonariuszeStan na dzień 31.12.2013 r. Stan na dzień 31.12.2012 r. Zmiana udziału w liczbie
głosów na WZ (pp.)
Liczba akcji Udział w liczbie głosów na WZ Liczba akcji Udział w liczbie głosów na WZ 
Skarb Państwa392.406.27731,39%417.406.27733,39%(2,00)
Bank Gospodarstwa Krajowego00,00%128.102.73110,25%(10,25)
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny183.952.4476,72%-xx
ING Otwarty Fundusz Emerytalny264.594.4485,17%64.594.4485,17%0,00
Pozostali akcjonariusze3709.046.82856,72%639.896.54451,19%5,53
Ogółem1.250.000.000100,00%1.250.000.000100,00%0,00

1) Stan posiadania akcji na dzień 29 stycznia 2013 roku, raportowany przez Aviva OFE po przekroczeniu progu 5% udziału w akcjonariacie PKO Banku Polskiego SA po rozliczeniu transakcji sprzedaży 153,1 mln akcji PKO Banku Polskiego SA przez BGK oraz Skarb Państwa.
2) Stan posiadania akcji na dzień 24 lipca 2012 roku, raportowany przez ING OFE po przekroczeniu progu 5% udziału w akcjonariacie PKO Banku Polskiego SA po rozliczeniu transakcji sprzedaży 95 mln akcji PKO Banku Polskiego SA przez Skarb Państwa.
3) Stan na dzień 31.12.2012 r. obejmuje Aviva OFE.

W dniu 1 lutego 2013 roku PKO Bank Polski SA otrzymał od Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva BZ WBK SA zawiadomienie, iż w wyniku transakcji nabycia akcji Banku zawartych w dniu 24 stycznia 2013 roku Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK („Aviva OFE”) zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Banku powyżej 5%. Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji na dzień 28 stycznia 2013 roku Aviva OFE posiadał 57 152 447 akcji Banku, stanowiących 4,57% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku. Po zawarciu i rozliczeniu ww. transakcji, na dzień 29 stycznia 2013 roku Aviva OFE posiadał 83 952 447 akcji Banku, stanowiących 6,72% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku.