Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA w latach 2010-2013

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy PKO Banku Polskiego SA za 2013 rok dokonano zmiany w zakresie rozpoznawania przychodów i kosztów pobranych z tytułu produktów bancassurance. Zgodnie z MSR 8.22 zmiana została przeprowadzona retrospektywnie, tj. wynik za 2012 rok oraz skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 roku i 1 stycznia 2012 roku zostały przekształcone i doprowadzone do porównywalności z zasadami zmienionymi w 2013 roku. Szczegółowy opis zmian został zamieszczony w nocie 2.22. do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PKO Banku Polskiego SA za 2013 rok. Dane finansowe za rok 2011 i wszystkie lata poprzednie nie zostały przekształcone i pochodzą z opublikowanych skonsolidowanych sprawozdań finansowych za dany rok. Należy to mieć na uwadze dokonując analizy porównawczej.

 20132012
przekształcone
20112010
Sprawozdanie z sytuacji finansowej (w mln PLN)    
Suma bilansowa*199.231193.151190.748169.661
Kapitał własny*25.15424.43622.82221.360
Kredyty i pożyczki udzielone klientom*149.623143.483141.634130.668
Zobowiązania wobec klientów*151.904146.194146.474132.981
Rachunek zysków i strat (w mln PLN)    
Zysk netto*3.2303.7393.8073.217
Wynik z tytułu odsetek*6.7228.0897.6096.516
Wynik z tytułu prowizji i opłat*3.0062.9173.1013.143
Wynik na działalności biznesowej*10.70711.62211.14210.198
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw* (2.038) (2.325) (1.930) (1.868)
Ogólne koszty administracyjne* (4.623) (4.683) (4.411) (4.249)
Wskaźniki finansowe    
ROE netto13,2%16,0%17,5%14,9%
ROA netto1,6%2,0%2,1%2,0%
Marża odsetkowa3,7%4,7%4,6%4,4%
Współczynnik wypłacalności*13,6%12,9%12,4%12,5%
C/I*43,2%40,3%39,6%41,7%
Liczba klientów PKO Banku Polskiego SA (w tys.)    
Ludność**8.0247.7617.8227.711
Małe i średnie przedsiębiorstwa**362352356356
Rynek mieszkaniowy53494438
Klienci korporacyjni12121112
Dane operacyjne    
Liczba placówek PKO Banku Polskiego SA (w szt.)1.1861.1981.1991.208
Liczba zatrudnionych (w etatach)27.38728.55628.92429.780
Liczba rachunków bieżących w PKO Banku
Polskim SA (w tys. szt.)
6.3186.2206.1466.150
Informacje o akcjach     
Kapitalizacja giełdowa (w mln PLN)49.27546.12540.15054.188
Liczba akcji (w mln szt.)1.2501.2501.2501.250
Cena akcji (w PLN)39,4236,9032,1243,35
Dywidenda na 1 akcję (w PLN)
(wypłacona w danym roku z zysku za rok poprzedni)
1,801,271,981,90

* Dane na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych za dany rok, z wyłączeniem danych za 2012 rok, które zostały zaprezentowane porównywalnie z 2013 rokiem.
** Dane uwzględniają klientów Inteligo.

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA

 2013  2012
 przekształcone
Zmiana
2013/2012
Zysk netto              3.229,8mlnPLN     3.738,6mlnPLN(13,6%)
Wynik na działalności biznesowej*           10.706,9mlnPLN   11.621,7mlnPLN(7,9%)
Wynik odsetkowy6.722,0mlnPLN8.089,3mlnPLN(16,9%)
Wynik z prowizji3.005,8mlnPLN2.916,5mlnPLN3,1%
Ogólne koszty administracyjne            (4.622,5)mlnPLN    (4.682,5)mlnPLN(1,3%)
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw            (2.037,9)mlnPLN    (2.325,2)mlnPLN(12,4%)
C/I43,2%  40,3%  2,9 p.p.
ROE netto13,2%  16,0%  (2,8 p.p.)
ROA netto1,6%  2,0%  (0,4 p.p.)

* Wynik na działalności biznesowej rozumiany jako wynik z działalności operacyjnej bez uwzględnienia ogólnych kosztów administracyjnych oraz wyniku z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw.

Wyniki finansowe osiągnięte w 2013 roku przez Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego SA ukształtowały się na wysokim poziomie, a wolumeny kredytów i depozytów należały do najwyższych wśród instytucji sektora bankowego w Polsce. W 2013 roku wyniki finansowe sektora bankowego w Polsce były pod wpływem niskiego tempa wzrostu gospodarczego i rekordowo niskich podstawowych stóp procentowych.

Wynik finansowy netto sektora bankowego był niższy niż rok wcześniej, a do jego spadku przyczynił się przede wszystkim niższy wynik odsetkowy, który był efektem spadku rynkowych stóp procentowych. Pozytywnie na wynik finansowy Banku, jak i sektora w 2013 roku oddziaływały niższe odpisy netto z tytułu utraty wartości oraz utrzymanie kontroli kosztów działania.

Wypracowany w 2013 roku zysk netto Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA wyniósł 3 229,8 mln PLN, co oznacza spadek o 13,6%, czyli o 508,8 mln PLN w relacji do wyniku roku poprzedniego. Osiągnięty poziom zysku netto był determinowany przez:

  • wynik na działalności biznesowej Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, który osiągnął poziom 10 706,9 mln PLN (-7,9% r/r), głównie w efekcie:
    • spadku wyniku odsetkowego o 16,9% r/r – determinowanego przede wszystkim spadkiem przychodów odsetkowych z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych klientom (-14,4% r/r), w efekcie spadku rynkowych stóp procentowych, przy kosztach niższych o 20,9% r/r, gł. kosztach z tytułu zobowiązań wobec klientów oraz
    • wzrostu wyniku na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych netto (+3,4x r/r), w efekcie sprzedaży aktywów, gł. udziałów w spółce Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.,
  • utrzymanie ogólnych kosztów administracyjnych na stabilnym poziomie (-1,3% r/r), co przy dynamice wyniku na działalności biznesowej Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA na poziomie (-)7,9% r/r wpłynęło na wzrost wskaźnika C/I o 2,9 p.p. r/r do poziomu 43,2%,
  • spadek ujemnego wyniku z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw (-12,4% r/r), głównie odpisów na kredyty konsumpcyjne i mieszkaniowe,
  • wzrost sumy bilansowej Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA o 6,1 mld PLN r/r (do poziomu 199,2 mld PLN) w efekcie rozwoju akcji kredytowej, finansowanej głównie wzrostem zobowiązań wobec klientów,
  • bezpieczną i efektywną strukturę bilansu – silna baza depozytowa oraz wysoki poziom kapitałów własnych Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA pozwoliły na wzrost akcji kredytowej; wskaźnik kredytów do depozytów (zobowiązań wobec klientów) Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA na koniec 2013 roku wyniósł 98,5% (wskaźnik kredytów do stabilnych źródeł finansowania1 wyniósł 89,8%).

[1] Stabilne źródła finansowania obejmują zobowiązania wobec klientów oraz finansowanie zewnętrzne w postaci: emisji papierów wartościowych, zobowiązań podporządkowanych oraz kredytów otrzymanych od instytucji finansowych.