Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. PLNw tys. EUR
okres od 01.01.2013
do 31.12.2013
okres od 01.01.2012
do 31.12.2012
przekształcone
okres od 01.01.2013
do 31.12.2013
okres od 01.01.2012
do 31.12.2012
przekształcone
Wynik z tytułu odsetek6.721.9628.089.2681.596.2861.938.199
Wynik z tytułu prowizji i opłat3.005.7522.916.537713.786698.806
Wynik z działalności operacyjnej4.046.4424.613.913960.9221.105.500
Zysk brutto4.044.4644.632.938960.4521.110.058
Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli)3.228.1933.737.462766.610895.501
Zysk netto przypadający na jednostkę dominującą3.229.7933.738.640766.990895.783
Zysk na jedną akcję - podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR)2,582,990,610,72
Zysk na jedną akcję - rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR)2,582,990,610,72
Dochody całkowite netto2.967.9173.514.244704.801842.017
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej(1.136.695)1.405.075(269.935)336.658
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej(1.031.818)1.024.477(245.029)245.466
Przepływy pieniężne z działalności finansowej(1.442.380)(1.356.890)(342.527)(325.113)
Przepływy pieniężne netto(3.610.893)1.072.662(857.491)257.011

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. PLNw tys. EUR
stan na 31.12.2013stan na 31.12.2012
przekształcone
stan na 31.12.2013stan na 31.12.2012
przekształcone
Aktywa razem199.231.110193.150.67548.039.90947.245.897
Kapitał własny ogółem25.154.32524.436.4086.065.3755.977.302
Kapitał przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej25.152.81624.436.7466.065.0125.977.385
Kapitał zakładowy1.250.0001.250.000301.408305.758
Liczba akcji (w tys.)1.250.0001.250.0001.250.0001.250.000
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)20,1219,554,854,78
Rozwodniona liczba akcji (w tys.)1.250.0001.250.0001.250.0001.250.000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)20,1219,554,854,78
Współczynnik wypłacalności13,58%12,89%13,58%12,89%
Fundusze podstawowe (Tier 1)19.611.27418.474.8614.728.7994.519.070
Fundusze uzupełniające (Tier 2)1.539.6701.573.276371.255384.833
Kapitał krótkoterminowy (Tier 3)154.112129.64137.16031.711

Wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeliczono na EUR według następujących kursów:

  • pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – kurs liczony jako średnia kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2013 i 2012, odpowiednio: 1 EUR = 4,2110 PLN i 1 EUR = 4,1736 PLN,
  • pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej – kurs średni NBP na dzień 31 grudnia 2013 roku: 1 EUR = 4,1472 PLN oraz na dzień 31 grudnia 2012 roku: 1 EUR = 4,0882 PLN.