Segment korporacyjny

Bank systematycznie analizował oczekiwania rynku i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów dostosowywał swoją bieżącą ofertę produktów i usług tak, aby sprostać rosnącej presji konkurencyjnej.

W 2013 roku PKO Bank Polski SA ugruntowywał wizerunek partnera polskiej przedsiębiorczości, finansując zarówno bieżącą działalność firm (poprzez kredyty obrotowe), jak i ich przyszłe przedsięwzięcia (poprzez kredyty inwestycyjne). Koncentrowano się przede wszystkim na budowaniu trwałych relacji z klientami poprzez wspieranie ich działalności bieżącej i oferowanie bogatego wachlarza produktów, zarówno kredytowych jak i pozakredytowych.

Równolegle Bank angażował się wspierając w realizacji projekty inwestycyjne i optymalizacyjne w sektorze samorządowym. W 2013 roku do grupy jednostek samorządu terytorialnego obsługiwanych przez PKO Bank Polski SA dołączył Szczecin. Bank wygrał też przetarg na obsługę budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, co oznacza kontynuację wieloletniej współpracy.

Bank systematycznie analizował oczekiwania rynku i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów dostosowywał swoją bieżącą ofertę produktów i usług tak, aby sprostać rosnącej presji konkurencyjnej. W efekcie konsekwentnie rozwijano szeroką ofertę produktów transakcyjnych i mitygujących ryzyka finansowe (płynności, rozliczeniowe, stopy procentowej, kursów walutowych i zmian cen na rynkach towarowych), a także elastycznie adresowano potrzeby dotyczące struktury finansowania.

W ramach innowacji technologicznych udostępniono klientom rynku korporacyjnego rozwiązania w zakresie automatycznej integracji ich systemów finansowo-księgowych z bankowym systemem zarządzania gotówką w zakresie wpłat zamkniętych.

W 2013 roku przeprowadzono proces reorganizacji sieci sprzedaży korporacyjnej oraz wdrożono nowe standardy pracy doradców i specjalistów, których celem jest zapewnienie klientom wyższej jakości obsługi i wzrost satysfakcji ze współpracy z Bankiem.

Działalność kredytowa i finansowanie strukturalne

W 2013 roku wolumen kredytów korporacyjnych brutto utrzymywał się na stabilnym poziomie ok. 39 mld PLN, a łączne finansowanie klientów korporacyjnych, z uwzględnieniem wyemitowanych obligacji, przekraczało 45 mld PLN.

Finansowanie klientów segmentu korporacyjnego (w mln PLN)

 31.12.201331.12.2012Zmiana
2013/2012
Zmiana
(w mln PLN)
Kredyty korporacyjne brutto38.94739.273(0,8%)(326)
Dłużne papiery wartościowe*6.2926.330(0,6%)(38)
komunalne4.4193.95511,7%464
korporacyjne1.8732.375(21,1%)(502)
Łączne finansowanie45.23845.603(0,8%)(365)

* Dane prezentowane łącznie z papierami klasyfikowanymi do kategorii kredyty i pożyczki udzielone klientom.

W ramach największych transakcji kredytowych dokonanych w 2013 roku Bank udzielił finansowania w formie kredytów inwestycyjnych i obrotowych podmiotom z branży finansowej, paliwowej, chemicznej, telekomunikacyjnej oraz jednostkom sektora finansów publicznych. Jednostkowe wartości największych transakcji wynosiły od 600 mln PLN do 1 200 mln PLN. Ponadto, Bank udzielił znaczących kredytów (powyżej 200 mln PLN wartości jednostkowej) przedsiębiorstwom z branży energetycznej, farmaceutycznej, wydobywczej oraz jednostkom samorządu terytorialnego.

Stałym elementem oferty PKO Banku Polskiego SA dedykowanej dla klientów korporacyjnych są produkty związane z finansowaniem dużych przedsięwzięć inwestycyjnych takie jak kredyty czy emisje nieskarbowych papierów wartościowych. Bank jest liderem rynku w zakresie organizacji emisji obligacji komunalnych – na koniec 2013 roku udział Banku w tym rynku wynosił 28%1, a także posiadał znaczącą pozycję pod względem emisji obligacji korporacyjnych – udział Banku to blisko 14%2.

W 2013 roku PKO Bank Polski SA zawarł dziesięć umów kredytów w formie konsorcjum bankowego na łączna kwotę 13,6 mld PLN, z czego udział Banku to blisko 3 mld PLN oraz 2 umowy kredytu bilateralnego opiewające łącznie na 1,5 mld PLN. Ponadto, Bank uczestniczył w udzieleniu linii gwarancyjnej w formie konsorcjum gdzie wartość umowy opiewała na 96 mln EUR (udział Banku wyniósł 28 mln EUR) oraz zawarł trzy umowy o udzielenie gwarancji bankowej dla podmiotu powiązanego bezpośrednio z Bankiem i działającego w sektorze bankowym o łącznej wartości 2,41 mln PLN (transakcje zostały zawarte na warunkach rynkowych).

W obszarze organizacji emisji Bank zawarł 113 umów emisji obligacji komunalnych o łącznej wartości 0,8 mld PLN oraz 5 umów emisji obligacji korporacyjnych, z czego 2 w formie konsorcjum bankowego z gwarancją zamknięcia emisji w kwocie 1,9 mld PLN (udział Banku wyniósł 0,26 mld PLN) oraz 3 umowy emisji obligacji korporacyjnych bez gwarancji zamknięcia emisji na łączną kwotę 1,6 mld PLN.

Działalność depozytowa i bankowość transakcyjna

Poziom wolumenu depozytowego w segmencie korporacyjnym na koniec 2013 roku wyniósł 21,3 mld PLN i był niższy niż w roku ubiegłym o 2,6 mld PLN. Jest to wynikiem stosowanej konsekwentnie przez Bank polityki płynnościowej w zakresie negocjowanych lokat terminowych oraz pozyskiwania długoterminowego finansowania z rynku hurtowego. Równocześnie dzięki poszerzaniu oferty produktów transakcyjnych Bank systematycznie powiększał bazę depozytów bieżących.

Depozyty klientów segmentu korporacyjnego (w mln PLN)

 31.12.201331.12.2012Zmiana
2013/2012
Zmiana
(w mln PLN)
Depozyty korporacyjne21.33623.968(11,0%)(2.632)

PKO Bank Polski SA stale podnosi jakość świadczonych usług w zakresie bankowości transakcyjnej. W 2013 roku Bank wprowadził nowe usługi, dedykowane podmiotom charakteryzującym się rozbudowaną strukturą organizacyjną (np. grupy kapitałowe), umożliwiając klientom korzystanie z różnego rodzaju produktów i usługi ułatwiających rozliczanie transakcji z partnerami zagranicznymi. Realizując szereg usprawnień systemowych, Bank uruchomił pierwsze opłatomaty z unikatową na rynku możliwością dokonania płatności przy użyciu kart płatniczych. PKO Bank Polski SA, jako pierwszy Bank na rynku, udostępnił swoim klientom możliwość integracji systemu finansowo-księgowego z bankowym systemem zarządzania gotówką (PKO Cash), co znacznie usprawnia proces odprowadzania gotówki do Banku oraz zapewnia szybki dostęp do środków. Jest to nowoczesne rozwiązanie w zakresie wpłat gotówkowych, przeznaczone w szczególności dla dużych sieci handlowych, które z uwagi na charakter prowadzonej działalności regularnie odprowadzają duże strumienie gotówki. W 2013 roku Bank wdrażając nowe rozwiązania w zakresie realizacji usługi masowych wypłat, umożliwił klientom korporacyjnym realizację tych wypłat w agencjach Banku.

Jednocześnie wiodącym produktem segmentu bankowości korporacyjnej PKO Banku Polskiego SA jest system bankowości elektronicznej iPKO biznes. W 2013 roku aplikacja iPKO biznes została rozszerzona o nowe funkcjonalności poprawiające komfort jej użytkowania, w tym m.in. rozszerzono możliwości w zakresie obsługi procesu autoryzacji zleceń. Obecnie, aplikacja iPKO biznes pozwala klientom na monitorowanie i zarządzanie rachunkami, kartami płatniczymi i kredytami oraz na składanie zleceń wszelkiego rodzaju przelewów.

[1] Na podstawie raportu Rating&Rynek Fich Polska organizatorzy emisji obligacji komunalnych (powyżej 365 dni).

[2] Na podstawie raportu Rating&Rynek Fich Polska organizatorzy emisji obligacji komunalnych (powyżej 365 dni).