Segment inwestycyjny

Dobrze rozwijającym się sektorem działalności segmentu jest współpraca z instytucjami finansowymi, takimi jak towarzystwa funduszy inwestycyjnych, towarzystwa emerytalne i ubezpieczeniowe.

W ramach segmentu inwestycyjnego Bank prowadzi operacje na rynku pieniężnym i kapitałowym oraz działalność handlową na międzybankowym rynku stopy procentowej i walutowym, zarządza ryzykiem finansowym. Ważną część działalności stanowią transakcje realizowane z klientami indywidualnymi i instytucjonalnymi, w tym transakcje związane z finansowaniem dużych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz usługi bankowości transakcyjnej. Dobrze rozwijającym się sektorem działalności segmentu jest współpraca z instytucjami finansowymi, takimi jak towarzystwa funduszy inwestycyjnych, towarzystwa emerytalne i ubezpieczeniowe.

W segmencie inwestycyjnym sprawowany jest nadzór właścicielski nad spółkami Grupy Kapitałowej. Ważną częścią działalności segmentu jest organizacja emisji własnych Banku na rynku polskim oraz na rynkach międzynarodowych (m.in. poprzez emisję obligacji) oraz pozyskiwanie finansowania od monetarnych i niemonetarnych instytucji finansowych.

Rynek międzybankowy

PKO Bank Polski SA współpracuje w systemie międzynarodowych rozliczeń z instytucjami finansowymi w 109 krajach świata. Na koniec 2013 roku Bank posiadał 34 rachunki nostro oraz 49 rachunków loro.
Bank jest Dealerem Skarbowych Papierów Wartościowych i Dealerem Rynku Pieniężnego, pełni funkcję market maker’a na krajowym rynku stopy procentowej i walutowym. W konkursie na wybór Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych na rok 2014 Bank zajął szóste miejsce i drugie w konkursie na wybór Dealera Rynku Pieniężnego.

Bank posiada inwestycyjny portfel papierów wartościowych finansowany z nadwyżek niezagospodarowanych w działalności kredytowej.
Największy udział w portfelu stanowią Skarbowe Papiery Wartościowe nominowane w PLN.

Bank kontynuował program emisji obligacji własnych na rynku krajowym. W minionym roku zrealizowano dwie emisje: 22 maja na kwotę 0,5 mld PLN i 22 listopada na kwotę 0,7 mld PLN. Środki pozyskane w drodze emisji zostały przeznaczone na ogólne cele finansowania Banku.

Bank kontynuował prace związane z wdrożeniem regulacji EMIR (European Market Infrastructure Regulation), nakładającej głównie na instytucje finansowe obowiązek rozliczania pozagiełdowych transakcji pochodnych za pośrednictwem centralnych kontrahentów – CCP. Na obecnym etapie prac Bank dokonał wyboru izb rozliczeniowych, za pośrednictwem których będą rozliczane transakcje pochodne, jak również zdecydował o wyborze repozytorium, do którego będzie raportował transakcje pochodne.

Działalność Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego SA

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego SA (DM) jest jednym z czołowych biur maklerskich działających na krajowym rynku finansowym. Dysponuje największą – spośród instytucji finansowych działających w Polsce – siecią sprzedaży zlokalizowaną w ponad 1 000 punktach obsługi klienta i punktach usług maklerskich w oddziałach Banku.

W 2013 roku poziom obrotów na rynku wtórnym akcji przekroczył 49 mld PLN i był wyższy od uzyskanego w roku 2012 o 28,9%. W efekcie udział DM w rynku wzrósł do 9,5% i utrzymał on III pozycję w rankingu biur maklerskich.

Warto odnotować wysoką lokatę DM, jako animatora rynku NewConnect – na koniec minionego roku DM pełnił tę funkcję dla 53 spółek, co daje II pozycję na rynku oraz wysoką aktywność w segmencie obrotu obligacjami SP – udział w rynku na poziomie 22,7% plasuje DM na II miejscu.

W 2013 roku DM był niekwestionowanym liderem pod względem wartości transakcji na rynku IPO (Initial Public Offering). Wartość emisji, w których pośredniczył wyniosła 4,1 mld PLN, co stanowiło blisko 80% rynku ogółem. Wartość transakcji DM na rynku SPO (Secondary Public Offer) przekroczyła 1,54 mld PLN.

Na koniec 2013 roku DM prowadził 167,8 tys. rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych oraz posiadał 169,6 tys. aktywnych rachunków rejestrowych, co plasuje DM na IV pozycji wśród 43 uczestników.

Produkty skarbowe

Bank posiada szeroką ofertę instrumentów rynku walutowego, stóp procentowych i rynku instrumentów towarowych, które efektywnie wspierają klientów w prowadzeniu bieżącej działalności jak i pozwalają przygotować skuteczną strategię zarządzania ryzykiem finansowym. Największy udział w sprzedaży produktów skarbowych stanowią transakcje wymiany walut SPOT, dobre rezultaty uzyskuje Bank w zakresie sprzedaży instrumentów pochodnych, takich jak forwardy, opcje, IRS, CIRS czy commodity. Bank rozszerza i unowocześnia sieć kanałów sprzedaży, wprowadzając obok tradycyjnych również możliwość zawierania transakcji za pośrednictwem platformy internetowej. W 2013 roku liczba transakcji SPOT w segmencie klientów instytucjonalnych wzrosła o blisko 30%, natomiast liczba tych transakcji zawartych za pośrednictwem kanału internetowego wzrosła dwukrotnie.

Usługi powiernicze

Bank prowadzi rachunki papierów wartościowych i obsługuje transakcje na rynku krajowym i zagranicznym, a także świadczy usługi powiernicze i pełni funkcję depozytariusza dla funduszy emerytalnych i inwestycyjnych, jest bezpośrednim uczestnikiem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Rejestru Papierów Wartościowych (NBP), jest członkiem Rady Banków Depozytariuszy i Rady ds. Nieskarbowych Papierów Dłużnych przy Związku Banków Polskich.

Na koniec 2013 roku wartość aktywów klientów przechowywana na rachunkach powierniczych wyniosła 59,4 mld PLN i była wyższa o około 7% od uzyskanej na koniec 2012 roku. Równocześnie liczba obsługiwanych rachunków papierów wartościowych wyniosła 1,5 tys. szt.