Segment detaliczny

W 2013 roku działania przeprowadzane przez Bank w segmencie detalicznym skoncentrowane były na podnoszeniu atrakcyjności i konkurencyjności oferowanych produktów, przy elastycznym reagowaniu na zmieniające się warunki rynkowe.

W 2013 roku działania przeprowadzane przez Bank w segmencie detalicznym skoncentrowane były na podnoszeniu atrakcyjności i konkurencyjności oferowanych produktów, przy elastycznym reagowaniu na zmieniające się warunki rynkowe. W obszarze segmentu detalicznego PKO Bank Polski SA kontynuował zrównoważony rozwój, skupiony na rozpoznaniu i zaspokajaniu potrzeb klientów, z którymi chce budować silne, długookresowe relacje. Podejmowane były działania zmierzające do zwiększenia innowacyjności w zakresie nowych rozwiązań finansowych nie tylko w ramach produktów, ale także kanałów dystrybucji, w szczególności w zakresie bankowości elektronicznej oraz płatności mobilnych.

W 2013 roku zostały wdrożone w sieci sprzedaży detalicznej rozwiązania wypracowane w ramach projektu „Nowy Rytm”, które znacznie podniosły efektywność sieci sprzedaży, a także aktywność doradców. Nowy system motywacyjny i jego przejrzyste założenia oraz jednolita organizacja pracy w każdym oddziale i na każdym stanowisku, sprzyjają podnoszeniu jakości obsługi i wzrostowi satysfakcji zarówno klientów, jak i pracowników Banku.

Oferta kredytowa w segmencie detalicznym

PKO Bank Polski SA systematycznie wprowadzał na rynek nową ofertę produktową w segmencie detalicznym oraz intensyfikował współpracę z przedsiębiorcami, wspierając wzrost polskiej gospodarki. Bank wdrażał także projekty mające na celu istotną poprawę jakości obsługi klienta, które obejmowały usprawnianie procesów sprzedażowych i podnoszenie standardów obsługi, przy wykorzystaniu wyników cyklicznie przeprowadzanych badań satysfakcji klientów.

Według stanu na koniec 2013 roku kredyty brutto segmentu detalicznego PKO Banku Polskiego SA wynosiły 110,8 mld PLN i od początku roku ich stan zwiększył się o 4,5 mld PLN (tj. o 4,2%). Przyczynił się do tego w głównej mierze wzrost portfela kredytów bankowości hipotecznej (+7,8% od początku roku) oraz małych i średnich przedsiębiorstw (+3,6% od początku roku).

Struktura kredytów segmentu detalicznego na 31.12.2013

Stany kredytów w segmencie detalicznym (w mln PLN)

 31.12.201331.12.2012 przekształconeZmiana
2013/2012
Zmiana
(w mln PLN)
Kredyty i pożyczki udzielone brutto, w tym:    
bankowości detalicznej i prywatnej20.39921.601(5,6%)(1.202)
małych i średnich przedsiębiorstw14.82514.3093,6%516
bankowości hipotecznej68.79563.8157,8%4.980
rynku mieszkaniowego (w tym wspierane przez budżet państwa)6.8076.6212,8%186
Razem 110.827106.3474,2%4.480

Kredyty mieszkaniowe

W 2013 roku Bank utrzymał mocną pozycję na rynku kredytów mieszkaniowych. Z danych prezentowanych przez Związek Banków Polskich wynika, że PKO Bank Polski SA zajmował pierwszą pozycję na rynku posiadając 30,3% udział w sprzedaży kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych. W 2013 roku Bank zorganizował akcję „Drzwi otwarte” kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny.

Z oferty mogli skorzystać klienci, którzy posiadają w PKO Bankuz Polskim SA dowolny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, kartę kredytową lub ubezpieczenie na życie oraz przystąpili do programu 4-letniego ubezpieczenia od utraty pracy i hospitalizacji. Dodatkowo, w całym 2013 roku Bank wprowadzał kolejne oferty specjalne dla klientów nabywających nieruchomości w ramach inwestycji realizowanych przez wybranych deweloperów, dla klientów będących pracownikami wybranych firm bądź członkami grup zawodowych, a także ofertę specjalną dla klientów targów branżowych. Wdrożono także Branżową Ofertę Specjalną w zakresie oferowania kredytu mieszkaniowego osobom zatrudnionym w banku lub instytucjach z branży finansowej.

Udział banku w sprzedaży kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych*

*Źródło: ZBP

Kredyty konsumpcyjne

Oferta PKO Banku Polskiego SA obejmuje szeroką gamę produktów kredytowych. Klienci detaliczni mogą skorzystać zarówno ze standardowej Pożyczki Gotówkowej, jak i z bieżącego finansowania dostępnego w ramach kredytów odnawialnych i kart kredytowych. Dla klientów zamożnych dostępna jest specjalna oferta kredytów Aurum i Platinium z dostępnymi wysokimi kwotami kredytu i konkurencyjnymi parametrami cenowymi.

W 2013 roku PKO Bank Polski SA kontynuował działalność promującą sprzedaż kredytów konsumpcyjnych. W ramach inicjatyw wspierających sprzedaż tej grupy produktów, PKO Bank Polski SA przeprowadzał działania promocyjne, dotyczące w szczególności Pożyczki Gotówkowej i kredytu Aurum/Platinium. Działania miały na celu przede wszystkim zaoferowanie klientom, przy minimum formalności, korzystnych warunków kredytowych związanych z brakiem prowizji za udzielenie kredytu czy też niższym oprocentowaniem.

Kredyty małych i średnich przedsiębiorstw

PKO Bank Polski SA konsekwentnie wspiera polską przedsiębiorczość. Firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw zapewnia finansowanie bieżących, jak i inwestycyjnych potrzeb, poprzez bogatą i elastyczną ofertę kredytową. Dzięki podpisanej pomiędzy PKO Bankiem Polskim SA a Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowie „Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis”, w ramach rządowego programu pomocy dla małych i średnich firm, przedsiębiorcy otrzymują wsparcie w postaci gwarancji BGK – de minimis, mającej na celu zwiększenie dostępności kredytowania oraz uruchomienie dodatkowych środków na bieżącą działalność firmy. W 2013 roku z dostępu do łatwiejszego finansowania skorzystało około 16 950 klientów, którzy podpisali 17 699 umów. Wartość udzielonych kredytów wyniosła 3,7 mld PLN. Oznacza to, że PKO Bank Polski SA był największym kredytodawcą spośród dziewiętnastu banków udzielających kredytów z gwarancjami de minimis i posiadał 31% udział w rynku (zgodnie z danymi przekazanymi przez Centrum Poręczeń i Gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego).

W związku z dużym zainteresowaniem „Portfelową Linią Gwarancyjną de minimis” ze strony klientów w IV kwartale 2013 roku PKO Bank Polski SA podpisał aneksy do umowy z BGK związane z wydłużeniem okresu udzielania gwarancji do 30 czerwca 2014 roku, z podwyższeniem przyznanego limitu gwarancyjnego do wysokości 2,3 mld PLN oraz z objęciem gwarancją spłaty również kredytów inwestycyjnych.

Oferta depozytowa w segmencie detalicznym

W 2013 roku PKO Bank Polski SA kontynuował działania mające na celu uatrakcyjnienie oferty depozytowej dla klientów segmentu detalicznego z uwzględnieniem aktualnej sytuacji rynkowej i pozycji konkurencyjnej.
Na dzień 31 grudnia 2013 roku depozyty segmentu detalicznego PKO Banku Polskiego SA wynosiły 125,4 mld PLN i od początku roku ich stan zwiększył się o 6,2 mld PLN (tj. o 5,2%). Przyczynił się do tego wzrost poziomu depozytów bankowości detalicznej i prywatnej, w efekcie wzrostu wolumenu depozytów bieżących oraz rachunków oszczędnościowych, przy stabilnym poziomie wolumenu depozytów terminowych.

Stany depozytów w segmencie detalicznym (w mln PLN)

 31.12.201331.12.2012Zmiana
2013/2012
Zmiana
(w mln PLN)
Depozyty klientowskie, w tym:    
bankowości detalicznej i prywatnej110.608105.7994,5%4.808
małych i średnich przedsiębiorstw9.5168.7668,6%750
klientów rynku mieszkaniowego5.2414.64612,8%594
Razem125.365119.2125,2%6.153

Rachunki bieżące i rachunki oszczędnościowe

PKO Bank Polski SA pozostaje liderem na rynku pod względem liczby prowadzonych rachunków bieżących, która na koniec 2013 roku wynosiła ponad 6,3 mln szt. Wzrost liczby rachunków jest pochodną zróżnicowanej pod względem preferencji klientów oferty, w ramach której można wyróżnić m.in. produkty: PKO Konto bez Granic, SUPERKONTO Oszczędne, PKO Konto za Zero, PKO Konto dla Młodych, PKO Konto Pogodne, PKO Konto Pierwsze i PKO Junior. Uzupełnieniem oferty są rachunki oszczędnościowe, dające klientom możliwości łączenia oprocentowania uzależnionego od poziomu lokowanych środków z możliwością elastycznego nimi zarządzania. PKO Bank Polski SA od lat angażuje się w projekty mające na celu edukację finansową.

Liczba rachunków bieżących (w tys. szt.)

Kolejnym krokiem w edukacji finansowej najmłodszych, obok Programu Edukacji Ekonomicznej Najmłodszych wspierającego Szkolne Kasy Oszczędności, było wprowadzenie do oferty Banku konta PKO Junior. PKO Junior to jeden z pierwszych na świecie serwisów bankowości internetowej dla najmłodszych i zarazem kompleksowy program edukacji finansowej. Dziecko pod nadzorem rodzica nabywa praktyczne umiejętności zarządzania swoimi finansami. W ramach programu „PKO Junior oferta dla segmentu wiekowego 0-12” klientom zostały zaoferowane 2 nowe typy rachunków: PKO Konto Dziecko oraz PKO Konto Rodzica, umożliwiające zakup długoterminowych produktów depozytowych i inwestycyjnych na rzecz dzieci w ramach jednej spójnej oferty. PKO Konto Dziecka po osiągnięciu przez właściciela 13 roku życia jest automatycznie przekształcane w PKO Konto Pierwsze, a po 18 roku życia w PKO Konto dla Młodych. W 2013 roku zostało sprzedanych ponad 75 tys. rachunków PKO Konto Dziecka.

W 2013 roku została przebudowana oferta pakietów dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów rynku mieszkaniowego. Głównym celem wprowadzonych zmian było lepsze dostosowanie oferty produktowej do potrzeb przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju firmy. W ramach oferty przedsiębiorcy mogą wybrać jeden z pakietów: Biznes Debiut 18, Biznes Rozwój, Biznes Komfort Plus, Biznes Sukces Plus. PKO Bank Polski SA w ramach produktów dedykowanych małym i średnim przedsiębiorcom udostępnił specjalne zestawy branżowe „Handel i usługi”, „Transport i logistyka”, „Walutowy” i „Zarządca”. Gwarantują one bezpłatne i preferencyjne warunki korzystania z wybranych produktów czy usług, m.in. dotyczy to kart debetowych, rachunków pomocniczych, rachunków wirtualnych, platformy do wymiany walut oraz umożliwiają uzyskanie premii transakcyjnej za przyjmowanie płatności w terminalu POS.

W ramach nowych pakietów Biznes Komfort Plus i Biznes Sukces Plus Bank udostępnił klientom ubezpieczenie „SuperAssistance Biznes”. Ubezpieczenie umożliwia klientom, których firma znalazła się w trudnej sytuacji związanej z funkcjonowaniem, szybkie i rzetelne zorganizowanie pomocy lub udzielenie ważnej informacji. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje m.in.: pomoc medyczną, pomoc po hospitalizacji, pomoc organizacyjną w zakresie podróży powrotnej do firmy, kontynuacji podróży, zastępstwa w podróży służbowej oraz serwis Concierge – osobisty asystent.

Lokaty terminowe i produkty strukturyzowane

Na dzień 31 grudnia 2013 roku wartość depozytów rynku detalicznego wynosiła 125,4 mld PLN, z czego dominujący udział miały depozyty bankowości detalicznej i prywatnej. Klienci segmentu detalicznego lokowali środki przede wszystkim w depozytach terminowych. Ich udział jest nadal największy, pomimo wzrostu w strukturze depozytów o charakterze bieżącym, będącego m.in. efektem obniżki stóp procentowych i w konsekwencji spadku atrakcyjności lokat terminowych. Udział depozytów terminowych w depozytach segmentu wyniósł na koniec 2013 roku 34,6%. Bank nadal oferował klientom m.in. lokaty o progresywnym i standardowym oprocentowaniu (lokata parzysta i nieparzysta, lokata 3M, lokata 24M), dostosowanym do bieżącej sytuacji rynkowej. Oferta obejmowała produkty dopasowane do zróżnicowanych preferencji klientów i umożliwiała lokowanie środków na różne terminy.

Uzupełnieniem standardowej oferty Banku, dedykowanej klientom indywidualnym są instrumenty strukturyzowane sprzedawane w formie depozytów strukturyzowanych lub Bankowych Papierów Wartościowych. Z roku na rok rośnie wartość sprzedaży tego typu produktów. W 2013 roku Bank wprowadził do aktywnej sprzedaży 18 nowych produktów strukturyzowanych opartych m.in. na koszyku akcji spółek, na kursach walut oraz na indeksach giełdowych.

W 2013 roku do oferty produktowej Banku został wprowadzony pierwszy produkt długoterminowego oszczędzania – lokata PKO Pierwszy Kapitał, która została bardzo pozytywnie przyjęta przez klientów. Produkt dedykowany jest rodzicom dzieci w wieku od 0 do 12 lat. Długi 12-letni okres umowy, możliwość wyboru pięciu programów oszczędzania i atrakcyjne oprocentowanie, daje rodzicom gwarancję zapewnienia dziecku finansowego zabezpieczenia. Do końca 2013 roku zostało otwartych 76,5 tys. lokat.

Struktura depozytów segmentu detalicznego na 31.12.2013

Oferta SKO

W 2013 roku Bank kontynuował rozwój Programu Szkolnych Kas Oszczędności. Na koniec 2013 roku w Programie uczestniczyło ponad 4,5 tys. szkół (co trzecia szkoła podstawowa w Polsce), a ponad 150 tys. dzieci zdobywało wiedzę w zakresie zarządzania swoimi finansami w ramach serwisu internetowego SKO.

Pozostałe produkty inwestycyjne

W 2013 roku PKO Bank Polski SA systematycznie rozwijał ofertę w zakresie funduszy inwestycyjnych. Poza stałą ofertą, w skład której wchodzi ponad 20 subfunduszy inwestycyjnych otwartych, Bank dystrybuował również 4 fundusze inwestycyjne zamknięte. Poprzez rozszerzenie oferty Bank umożliwił klientom dostęp do nowych strategii inwestycyjnych.

Bank oferował również klientom segmentu detalicznego obligacje Skarbu Państwa zarówno o stałym, jak i o zmiennym oprocentowaniu. W 2013 roku sprzedano ponad 29 mln szt. obligacji, z czego blisko 9 mln szt. stanowiły cieszące się dużą popularnością obligacje krótkoterminowe (KOS1214).

Karty bankowe

Na koniec 2013 roku liczba kart bankowych PKO Banku Polskiego SA utrzymała się na poziomie 7,1 mln szt.

W 2013 roku posiadaczom kart kredytowych i obciążeniowych udostępniono kolejne, nowe funkcjonalności. Wprowadzona została usługa umożliwiająca realizację przelewu z rachunku karty kredytowej PKO Banku Polskiego SA. Za jej pomocą można m.in. płacić rachunki oraz przelewać pieniądze na rachunek bankowy. Zostały wprowadzone również zmiany w zakresie produktów prestiżowych, m.in. umożliwiające zwolnienie z opłaty rocznej za kartę przy realizacji określonej wartości transakcji.

W ramach uatrakcyjnienia oferty Bank wprowadził karty debetowe do rachunków walutowych oraz Przejrzystą kartę kredytową PKO Visa.

Karty walutowe dedykowane są posiadaczom rachunków w USD, EUR lub GBP i mają unikalną na rynku funkcję, pozwalającą na realizację transakcji z rachunków prowadzonych w różnych walutach przy użyciu jednej karty. Za ich pomocą klienci Banku, bez dodatkowych przewalutowań, mogą realizować płatności za granicą, wypłacać gotówkę w bankomatach oraz dokonywać płatności w walutach za transakcje w Internecie.

Posiadacz karty Przejrzystej oprócz dotychczas dostępnych funkcjonalności może zarządzać nią poprzez serwis bankowości elektronicznej iPKO i serwis telefoniczny. Do karty jest dołączony pakiet bezpłatnych SMS, dzięki którym klient jest na bieżąco informowany m.in. o wysłaniu karty, jej unieważnieniu, dokonanej transakcji i pozostałych środkach do wykorzystania, terminie spłaty zadłużenia, braku spłaty czy terminie naliczenia opłaty za kartę.

Liczba kart bankowych (w tys. szt.)

Bankowość mobilna IKO

W 2013 roku Bank wyznaczył nowy standard płatności mobilnych wprowadzając autorską aplikację IKO, która umożliwia realizację płatności przy wykorzystaniu telefonu. Jest to usługa bankowości mobilnej łącząca w jednej aplikacji funkcje bankowe (sprawdzanie salda i historii rachunku, przelewy) z płatniczymi (płacenie za zakupy w sklepach tradycyjnych i on-line, wypłaty z bankomatów, przelewy na numer telefonu, generowanie czeków do użycia off-line). System jest oparty o bezpłatną aplikację IKO instalowaną na telefonie komórkowym użytkownika, a transakcje są autoryzowane za pomocą generowanych kodów jednorazowych.

W drugiej połowie 2013 roku IKO zostało udostępnione klientom Inteligo, osobom nieposiadającym konta w PKO Banku Polskim SA w oparciu o portmonetkę IKO – specjalną wersję aplikacji dla osób niebędących klientami Banku, a także klientom firmowym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą lub wykonującym wolny zawód. Ci ostatni mogą powiązać IKO ze swoim rachunkiem firmowym.

Po wdrożeniu aplikacji IKO Bank podejmował działania mające na celu rozwój sieci sklepów internetowych oraz punktów usługowo-handlowych przyjmujących w POS płatności IKO. Na koniec grudnia 2013 działało ok. 65 tys. terminali przyjmujących płatności IKO, a liczba aktywnych aplikacji IKO przekroczyła 100 tys.

W II półroczu 2013 roku Bank prowadził działania mające na celu utworzenie spółki Polski Standard Płatności. Oprócz PKO Banku Polskiego SA udziałowcami w spółce są: Alior Bank, Bank Millennium, Bank Zachodni WBK, ING Bank Śląski oraz mBank. Spółka Polski Standard Płatności będzie działać na rzecz wspierania rozwoju, promowania i upowszechniania standardu płatności mobilnych. W nowotworzonym systemie transakcje będą autoryzowane przy użyciu mechanizmu kodów jednorazowych prezentowanych za pomocą aplikacji mobilnej instalowanej na telefonie użytkownika. Dzięki udziałowi w projekcie aż sześciu banków Polska znalazła się w elitarnej grupie krajów, które mają szansę na zbudowanie lokalnego standardu płatności mobilnych. Dzięki wdrożeniu Polskiego Standardu Płatności klienci będą mieli wygodny dostęp do płatności telefonem w szerokiej sieci akceptacji. Użytkownicy systemu będą mogli płacić telefonem zarówno w sklepach tradycyjnych, jak i internetowych, korzystać z bankomatów oraz przelewać środki na numer telefonu odbiorcy, bez względu na to, z którym bankiem są związani.

Serwis transakcyjny iPKO

Na koniec 2013 roku ok. 6,1 mln klientów segmentu detalicznego posiadało dostęp do bankowości elektronicznej. W ramach serwisu iPKO w 2013 roku została wdrożona możliwość aktywacji aplikacji mobilnej IKO. Ponadto, w celu podniesienia atrakcyjności serwisu transakcyjnego iPKO, Bank wprowadził zmiany w ofercie produktowej oraz nowe funkcjonalności. Udostępnił jeden z pierwszych na świecie serwisów bankowości internetowej dla najmłodszych poniżej 13 roku życia – PKO Junior, dostosowany do wieku odbiorców. Wszystkie funkcjonalności serwisu PKO Junior powiązane są z aplikacją rodzica w serwisie bankowości internetowej iPKO, poprzez którą rodzic ma pełny wgląd w rachunek PKO Konto Dziecka i akceptuje inicjowane przez dziecko operacje.

Liczba klientów z dostępem iPKO (w tys. szt.)


Ponadto, w ramach nowych funkcjonalności Bank umożliwił klientom zakładanie lokat na warunkach negocjowanych za pośrednictwem platformy outdealingowejiPKOdealer. Posiadaczom kart kredytowych oraz kart obciążeniowych udostępniono w serwisie iPKO m.in. możliwość aktywacji karty, zmiany adresu korespondencyjnego, unieważnienia karty, zamówienia nowej karty, zmiany PIN oraz spłaty zadłużenia bez kodu autoryzacji. W ramach oferty kredytowej dla segmentu małych i średnich przedsiębiorstw wdrożona została nowa funkcjonalność w iPKO w zakresie pasywnego dostępu kredytobiorcy do rachunków kredytowych, umożliwiająca uzyskanie informacji o aktualnym stanie wykorzystania środków z kredytu/poziomie zadłużenia.