Działalność PKO Banku Polskiego SA – podmiotu dominującego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA

Według stanu na 31 grudnia 2013 roku relacja sumy bilansowej PKO Banku Polskiego SA do sumy bilansowej Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA wynosiła 98,5%, a udział wyniku finansowego netto PKO Banku Polskiego SA za 2013 rok w skonsolidowanym wyniku Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA wyniósł 100,1%. PKO Bank Polski SA, jako podmiot dominujący, wywiera najistotniejszy wpływ na bilans oraz rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA. Zaprezentowane w rozdziale 3 skonsolidowane wyniki finansowe odzwierciedlają również wyniki finansowe PKO Banku Polskiego SA.

PKO Bank Polski SA jest uniwersalnym bankiem depozytowo-kredytowym, obsługującym osoby fizyczne, prawne oraz inne podmioty będące osobami krajowymi i zagranicznymi. PKO Bank Polski SA może posiadać wartości dewizowe i dokonywać obrotu tymi wartościami, jak również wykonywać operacje walutowe i dewizowe oraz otwierać i posiadać rachunki bankowe w bankach za granicą, a także lokować środki dewizowe na tych rachunkach.

*W niniejszym podrozdziale prezentowane są dane zarządcze Banku; ewentualne różnice w sumach, udziałach i dynamikach wynikają z zaokrągleń.