Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA

PKO Bank Polski SA i pozostałe spółki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA nie publikowały prognoz dotyczących wyników finansowych na 2013 rok.

*W niniejszym rozdziale ewentualne różnice w sumach, udziałach i dynamikach wynikają z zaokrągleń kwot do milionów złotych oraz zaokrągleń udziałów procentowych w strukturach do jednego miejsca dziesiętnego.

Dane finansowe za 2012 rok zaprezentowane w niniejszym rozdziale zostały doprowadzone do porównywalności z 2013 rokiem (szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2013 rok).