Adekwatność kapitałowa*

Celem zarządzania adekwatnością kapitałową jest utrzymywanie, w sposób ciągły, kapitału na poziomie adekwatnym do skali oraz profilu ryzyka działalności Grupy Kapitałowej.

Adekwatność kapitałowa jest stanem, w którym wysokość posiadanych przez Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego SA funduszy własnych przekracza większą z wartości: sumę wymogów kapitałowych (tzw. filar I) lub sumę kapitału wewnętrznego (tzw. filar II). 

Celem zarządzania adekwatnością kapitałową jest utrzymywanie, w sposób ciągły, kapitału na poziomie adekwatnym do skali oraz profilu ryzyka działalności Grupy Kapitałowej.

Proces zarządzania adekwatnością kapitałową Grupy Kapitałowej obejmuje:

  • identyfikację i monitorowanie istotnych rodzajów ryzyka,
  • szacowanie kapitału wewnętrznego na pokrycie poszczególnych rodzajów ryzyka oraz łącznego kapitału wewnętrznego,
  • monitorowanie, raportowanie, prognozowanie i limitowanie adekwatności kapitałowej,
  • dokonywanie alokacji kapitału wewnętrznego na obszary biznesowe, segmenty klienta oraz spółki Grupy Kapitałowej dla celów analiz rentowności,
  • wykorzystywanie narzędzi wpływających na poziom adekwatności kapitałowej (w tym: narzędzi wpływających na poziom funduszy własnych, skalę pomniejszeń funduszy własnych oraz wielkość portfela kredytowego).

Głównymi miernikami adekwatności kapitałowej są:

  • współczynnik wypłacalności, którego minimalny poziom, zgodnie z ustawą Prawo bankowe, wynosi 8%,
  • relacja funduszy własnych do kapitału wewnętrznego, której minimalny poziom, zgodnie z ustawą Prawo bankowe, wynosi 1,0,
  • współczynnik wypłacalności dla kapitału podstawowego Tier 1 (Common Equity Tier 1 ratio).

Poziom adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA w 2013 roku utrzymywał się na bezpiecznym poziomie, istotnie powyżej ustawowych limitów.

Adekwatność kapitałowa Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA (w mln PLN)

Na dzień 31 grudnia 2013 roku w stosunku do 31 grudnia 2012 roku współczynnik wypłacalności Grupy Kapitałowej wzrósł o 0,7 p.p. do poziomu 13,58%, w efekcie wzrostu funduszy własnych Grupy Kapitałowej o 5,6% r/r, przy wzroście wymogów kapitałowych Grupy Kapitałowej o 0,2% r/r. Na dzień 31 grudnia 2013 roku w stosunku do 31 grudnia 2012 roku łączny wymóg kapitałowy Grupy Kapitałowej wzrósł o  27,1 mln PLN, głównie w efekcie wzrostu wymogu kapitałowego na ryzyko kredytowe, natomiast fundusze własne Grupy Kapitałowej wzrosły o 1 127,3 mln PLN, głównie wskutek zaliczenia do funduszy zysku netto Banku za rok 2012 po pomniejszeniu o wypłaconą dywidendę (w wysokości 1 431,2 mln PLN).

Grupa Kapitałowa wylicza wymogi kapitałowe zgodnie z uchwałą nr 76/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z 10 marca 2010 roku w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka (Dz.Urz. KNF nr 2, poz. 11 z dnia 9 kwietnia 2010 roku z późn. zm.): z tytułu ryzyka kredytowego – metodą standardową, z tytułu ryzyka operacyjnego dla Banku – metodą zaawansowaną (AMA) a dla spółek Grupy Kapitałowej – metodą wskaźnika podstawowego (BIA), z tytułu ryzyka rynkowego – metodami podstawowymi.

Wymogi kapitałowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA (w mln PLN)

Do wzrostu wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego o 2,0% r/r do poziomu 11 594,0 mln PLN przyczynił się przede wszystkim wzrost portfela kredytowego.

Spadek wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka rynkowego o 33,8% do poziomu 327,3 mln PLN obejmuje w przeważającym zakresie gwarantowanie emisji obligacji korporacyjnych oraz portfel obligacji korporacyjnych (łącznie spadek wymogu dla wymienionych obligacji wynosi ok. 57%).

Nastąpił również nieznaczny spadek wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego o 4,4% r/r do poziomu 630,9 mln PLN.

*Fundusze własne na potrzeby adekwatności kapitałowej wyliczane są w oparciu o postanowienia ustawy Prawo bankowe oraz uchwały nr 325/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie pomniejszeń funduszy podstawowych, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy podstawowych banku, innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy uzupełniających banku, pomniejszeń funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy uzupełniających banku oraz zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach w obliczaniu funduszy własnych (Dz.Urz. KNF nr 13, poz. 49 z dnia 30 grudnia 2011 roku).