Współpraca międzynarodowa

Na koniec 2013 roku łączne finansowanie Banku w formie otrzymanych kredytów od instytucji finansowych wyniosło ok. 3,9 mld PLN i obejmowało środki denominowane w EUR i CHF.

W PKO Banku Polskim SA pozyskanie środków pokrywających potrzeby wynikające z rozwoju działalności biznesowej, w tym na  finansowanie projektów segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, odbywa się także poprzez współpracę międzynarodową. Bank pozyskuje środki z zagranicznych rynków finansowych m.in. poprzez kredyty od międzynarodowych instytucji finansowych (m.in. Banku Rady Europy i Europejskiego Banku Inwestycyjnego). Na koniec 2013 roku łączne finansowanie Banku w formie otrzymanych kredytów od instytucji finansowych wyniosło ok. 3,9 mld PLN i obejmowało środki denominowane w EUR i CHF.

Jednocześnie, PKO Bank Polski SA uczestniczy w przedsięwzięciu The 2020 European Fund for Energy, Climate Change and Infrastructure („Fundusz Marguerite”), gdzie zwiększył swoje zaangażowanie kapitałowe w ww. fundusz z 25 250 tys. EUR na koniec 2012 roku do 35 650 tys. EUR na koniec grudnia 2013 roku. PKO Bank Polski SA bierze udział w ww. przedsięwzięciu jako jedyny Bank działający w państwie należącym do nowych członków Unii Europejskiej, który otrzymał status instytucji powołującej fundusz („Core sponsor”). Fundusz Marguerite został powołany w 2009 roku na 20 lat i obecnie realizuje projekty inwestycyjne typu green-field i brown-field w sektorze energetycznym i drogowym w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.

KREDOBANK SA (spółka zależna od PKO Banku Polskiego SA) współpracuje w systemie międzynarodowych rozliczeń z instytucjami finansowymi w 14 krajach świata. Posiada 45 rachunków nostro oraz 45 rachunków loro.
W 2013 roku PKO Leasing SA (spółka zależna od PKO Banku Polskiego SA) w ramach środków uzyskanych z kredytów w Banku Rady Europy (CEB) i w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI) finansował rozwój małych i średnich przedsiębiorstw – wartość uruchomionych środków wyniosła 37 mln EUR.

Szerszy opis działalności PKO Banku Polskiego SA – jednostki dominującej Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, w tym jego działalności biznesowej oraz wyników finansowych osiągniętych w 2013 roku został zaprezentowany w Sprawozdaniu Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2013 rok, stanowiącym integralną część raportu rocznego PKO Banku Polskiego SA.