Działalność pozostałych spółek Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA

Poza działalnością ściśle bankową Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA świadczy specjalistyczne usługi finansowe w zakresie leasingu, faktoringu, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych oraz prowadzi działalność inwestycyjną, deweloperską i windykacyjną. W 2013 roku Grupa Kapitałowa prowadziła również działalność w zakresie obsługi i rozliczeń transakcji kartowych.

Charakterystyka wybranych spółek Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA:

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Wartość aktywów FI (w mld PLN)

 1. W 2013 roku Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 35,0 mln PLN (w 2012 roku zysk netto Spółki wynosił 23,8 mln PLN).
 2. Wartość aktywów funduszy zarządzanych przez Spółkę wynosiła na koniec 2013 roku 14,4 mld PLN, co oznacza wzrost aktywów o 42,8% w stosunku do stanu na koniec 2012 roku. Wzrost aktywów związany był przede wszystkim z dodatnim wynikiem sprzedaży netto oraz sprzyjającą koniunkturą giełdową.
 3. PKO TFI SA plasuje się na 4 miejscu pod względem wartości aktywów netto z 7,6%* udziałem w rynku funduszy inwestycyjnych.
 4. W III kwartale 2013 roku Spółka uruchomiła Pracowniczy Program Emerytalny dla Pracowników PKO Banku Polskiego SA oraz PKO BP BANKOWY PTE SA prowadzony w funduszach zarządzanych przez PKO TFI SA.
 5. Według stanu na 31 grudnia 2013 roku Spółka zarządzała 38 funduszami i subfunduszami inwestycyjnymi.

* Źródło: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.

PKO BP BANKOWY PTE SA

Wartość aktywów netto PKO BP Bankowy OFE (w mld PLN)*

 1. PKO BP BANKOWY PTE SA wypracował w 2013 roku zysk netto w wysokości 14,4 mln PLN (w 2012 roku zysk netto Spółki wynosił 16,8 mln PLN).
 2. W wyniku uzyskania pozytywnej decyzji Komisji Nadzoru Finansowego oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów PKO BP BANKOWY PTE SA od dnia 16 kwietnia 2013 roku przejął zarządzanie Otwartym Funduszem Emerytalnym POLSAT.
 3. W dniu 19 lipca 2013 roku nastąpiło przeniesienie aktywów OFE POLSAT do PKO BP Bankowego OFE i tym samym został zakończony proces połączenia ww. OFE. Oszczędności zgromadzone przez Członków OFE POLSAT zostały przeliczone i w całości przeniesione na rachunki tych Członków w PKO BP Bankowym OFE.
 4. Na koniec 2013 roku wartość aktywów netto PKO BP Bankowego OFE (połączonego) wynosiła 13,2 mld PLN, co oznacza wzrost o 11,6% w stosunku do stanu na koniec 2012 roku aktywów PKO BP Bankowego OFE oraz OFE POLSAT.  Na koniec 2013 roku PKO BP Bankowy OFE zajmuje 8 pozycję na rynku. 
 5. Do PKO BP Bankowego OFE na koniec grudnia 2013 należało 957 tys. członków, co daje 7 pozycję na rynku.
 6. Według rankingu Komisji Nadzoru Finansowego PKO BP Bankowy OFE za okres od 30 września 2010 roku do 30 września 2013 roku osiągnął stopę zwrotu na poziomie 20,276% (przy średniej ważonej stopie zwrotu wynoszącej 19,751%) zajmując tym samym 6 miejsce w rankingu OFE za ten okres.

* Źródło: www.knf.gov.pl

Liczba członków PKO BP Bankowy OFE (w tys.)*

* W 2013 r. - po przejęciu zarządzania OFE POLSAT.

Grupa Kapitałowa PKO Leasing SA (poprzednia nazwa: Grupa Kapitałowa Bankowy Fundusz Leasingowy SA)

Wartość przedmiotów leasingu (w mld PLN)

 1. W 2013 roku Grupa wypracowała zysk netto w wysokości 17,0 mln PLN (w 2012 roku zysk netto Grupy wynosił 10,9 mln PLN).
 2. W 2013 roku Spółki Grupy przekazały do użytku przedmioty leasingu o łącznej wartości 2,5 mld PLN, tj. o 23,6% więcej niż w 2012 roku. Wzrost sprzedaży jest wynikiem synergii z Bankiem i rozwoju Spółki.
 3. Pod względem wartości majątku oddanego w leasing Grupa PKO Leasing zajmowała na koniec grudnia 2013 roku 3 pozycję na rynku usług leasingowych z 7,2% udziałem w rynku*.
 4. Łączna bilansowa wartość inwestycji leasingowych Spółek z Grupy PKO Leasing wyniosła na koniec grudnia 2013 roku 3,8 mld PLN.
 5. Grupa w 2013 roku rozpoczęła świadczenie usług leasingowych na terenie Szwecji poprzez nowo utworzoną spółkę PKO Leasing Sverige AB.

    * Źródło: Związek Polskiego Leasingu

Grupa Kapitałowa Bankowe Towarzystwo Kapitałowe SA

Wartość obrotów faktoringowych spółki zależnej (w mld PLN)

 1. W 2013 roku Grupa wypracowała zysk netto w wysokości 1,8 mln PLN (w 2012 roku zysk netto Grupy wyniósł 0,5 mln PLN).
 2. W 2013 roku PKO BP Faktoring SA - spółka zależna od BTK SA - świadczyła usługi faktoringu krajowego i eksportowego z przejęciem ryzyka i bez przejęcia ryzyka oraz reverse faktoring.
 3. W 2013 roku wartość obrotów faktoringowych wyniosła 2,8 mld PLN (w analogicznym okresie 2012 roku wartość ta wynosiła 3,0 mld PLN), a liczba klientów zwiększyła się do 166.
 4. Spółka PKO BP Faktoring SA na koniec grudnia 2013 roku zajmowała 8 miejsce wśród firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów z udziałem w rynku w wysokości 3,0%.

Grupa Kapitałowa KREDOBANK SA (dane wg MSSF/MSR)

Portfel kredytowy brutto (w mln UAH)

 1. Na koniec grudnia 2013 roku Grupa KREDOBANK SA wykazała stratę netto w wysokości 354 mln UAH (137,6 mln PLN). W 2012 roku strata netto Grupy KREDOBANK SA wynosiła 92 mln UAH (36,8 mln PLN).
 2. Portfel kredytowy Spółki (brutto) w 2013 roku uległ zwiększeniu o 248 mln UAH, tj. o 10,1% i wynosił na 31 grudnia 2013 roku 2 698 mln UAH; portfel kredytowy brutto wyrażony w PLN uległ zwiększeniu o 63 mln PLN, tj. o 6,7% i na koniec 2013 roku wynosił 1 000 mln PLN. 
 3. Depozyty terminowe klientów KREDOBANK SA w 2013 roku uległy zmniejszeniu o 198 mln UAH, tj. o 9,6% i według stanu na koniec 2013 roku wynosiły 1 862 mln UAH; depozyty terminowe wyrażone w PLN uległy zmniejszeniu o 98 mln PLN, tj. o 12,4% i według stanu na koniec roku wynosiły 690 mln PLN. 
 4. Według stanu na 31 grudnia 2013 roku sieć placówek KREDOBANK SA obejmowała 1 oddział oraz 130 filii w 22 z 24 obwodów Ukrainy oraz w Autonomicznej Republice Krym.

Grupa Kapitałowa Qualia Development Sp. z o.o

Sprzedaż lokali - ilość podpisanych umów

 1. Grupa zamknęła rok 2013 stratą netto w wysokości 49,7 mln PLN (w 2012 roku strata netto Grupy wynosiła 1,4 mln PLN).
 2. "W 2013 roku Grupa koncentrowała działania na:
  • realizacji projektów w Sopocie (budynek mieszkalny z funkcją biurową), w Gdańsku Jelitkowie (obiekt hotelowy Golden Tulip Residence Gdańsk oraz budynki mieszkalne) oraz w Warszawie (Nowy Wilanów),
  • prowadzeniu prac projektowych i postępowań administracyjnych celem uzyskania pozwoleń na budowę dla: hotelu Golden Tulip Zakopane i budynku apartamentowego w Zakopanem, hotelu Royal Tulip i budynku apartamentowego w Juracie oraz dla nieruchomości PKO Banku Polskiego SA zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej i przy ul. Sienkiewicza
  • wdrożeniu nowej formuły sprzedaży lokali polegającej na rozpoczęciu przez spółkę Giełda Nieruchomości Wartościowych Sp. z o.o. współpracy z siecią pośredników zewnętrznych."
 3. Z dniem 31 grudnia 2013 roku spółka Fort Mokotów Inwestycje Sp. z o.o. stała się spółką zależną od Qualia Development Sp. z o.o. - poprzednio Spółka była spółka zależną od Banku.

Finansowa Kompania „Prywatne Inwestycje” Sp. z o.o.

 1. Spółka Finansowa Kompania "Prywatne Inwestycje" Sp. z o.o. prowadzi działalność faktoringową i wspólnie ze spółką "Inter-Risk Ukraina" Sp. z d.o. prowadzi windykację portfela wierzytelności zakupionych od KREDOBANK SA.
 2. Spółka 2013 rok zamknęła stratą netto w wysokości 199 mln UAH (77,4 mln PLN).