Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA uzyskany w 2013 roku wyniósł 3 229,8 mln PLN i był o 508,8 mln PLN niższy niż w 2012 roku. 

Zysk netto (w mln PLN)

Wyniki na działalności biznesowej (w mln PLN)

Rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA (w mln PLN)

20132012 przekształconeZmiana
(w mln PLN)
Zmiana
(w %)
Przychody z tytułu odsetek10.763,513.198,2(2.434,7)(18,4%)
Koszty z tytułu odsetek(4.041,5)(5.109,0)1.067,4(20,9%)
Wynik z tytułu odsetek6.722,08.089,3(1.367,3)(16,9%)
Przychody z tytułu prowizji i opłat3.926,63.648,2278,47,6%
Koszty z tytułu prowizji i opłat(920,9)(731,7)(189,2)25,9%
Wynik z tytułu prowizji i opłat3.005,82.916,589,23,1%
Przychody z tytułu dywidend5,88,1(2,3)(28,6%)
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych
do wartości godziwej
54,394,2(39,9)(42,3%)
Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych67,579,8(12,3)(15,4%)
Wynik z pozycji wymiany241,8256,1(14,3)(5,6%)
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto609,7177,7432,13,4x
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących wartość(2.037,9)(2.325,2)287,3(12,4%)
Ogólne koszty administracyjne(4.622,5)(4.682,5)60,0(1,3%)
Wynik z działalności operacyjnej4.046,44.613,9(567,5)(12,3%)
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych i współzależnych(2,0)19,0(21,0)x
Zysk (strata) brutto4.044,54.632,9(588,5)(12,7%)
Podatek dochodowy(816,3)(895,5)79,2(8,8%)
Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli)3.228,23.737,5(509,3)(13,6%)
Zyski (straty) udziałowców niesprawujących kontroli(1,6)(1,2)(0,4)35,8%
Zysk (strata) netto3.229,83.738,6(508,8)(13,6%)

W rachunku wyników Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2013 rok suma pozycji dochodowych wyniosła 10 706,9 mln PLN i była o 914,8 mln PLN, tj. o 7,9% niższa niż w 2012 roku, głównie w efekcie spadku wyniku odsetkowego o 16,9% r/r, częściowo zrekompensowanego wyższym wynikiem z pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.

Wynik z tytułu odsetek

Uzyskany w 2013 roku wynik odsetkowy był o 1 367,3 mln PLN niższy niż w roku ubiegłym, przede wszystkim na skutek spadku przychodów odsetkowych o 2 434,7 mln PLN, determinowanego spadkiem poziomu stóp rynkowych, który dla stawek WIBOR 1M oraz 3M wyniósł w ujęciu rocznym odpowiednio 1,60 p.p. i 1,40 p.p, przy jednoczesnym spadku kosztów odsetkowych o 1 067,4 mln PLN. 

Struktura przychodów odsetkowych (w mln PLN)

Struktura kosztów odsetkowych (w mln PLN)

Przychody odsetkowe wyniosły w 2013 roku 10 763,5 mln PLN i w porównaniu z 2012 rokiem były niższe o 18,4%, w głównej mierze w efekcie spadku:

 • przychodów z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych klientom (-1 519,8 mln PLN r/r) – efekt niższego oprocentowania kredytów na skutek przeszacowania się portfela w związku ze spadkiem rynkowych stóp procentowych, częściowo skompensowany wzrostem wolumenu portfela kredytów i pożyczek udzielonych klientom o 6,1 mld PLN r/r,
 • przychodów z tytułu pochodnych instrumentów zabezpieczających (-416,2 mln PLN r/r), w efekcie zawężenia spreadu pomiędzy stawkami złotowymi i walutowymi, na skutek spadku stawek rynkowych WIBOR oraz spadku średniego wolumenu transakcji CIRS,
 • przychodów z tytułu papierów wartościowych (-411,1 mln PLN r/r), głównie w efekcie spadku średniego oprocentowania oraz zmiany struktury portfela.

Koszty odsetkowe wyniosły w 2013 roku 4 041,5 mln PLN i w porównaniu z 2012 rokiem były niższe o 20,9% w głównej mierze w efekcie spadku kosztów z tytułu zobowiązań wobec klientów o 1 147,9 mln PLN r/r. Spadek kosztów z tyt. zobowiązań wobec klientów wynikał z niższego średniego oprocentowania depozytów – efekt spadku rynkowych stóp procentowych i dostosowania oferty cenowej produktów depozytowych. Pozytywny wpływ na poziom kosztów odsetkowych od zobowiązań wobec klientów miała także zmiana struktury depozytów – wzrost udziału depozytów bieżących.

W 2013 roku średnie oprocentowanie kredytów PKO Banku Polskiego SA wyniosło 6,1%, a średnie oprocentowanie depozytów ogółem ukształtowało się na poziomie 2,4%, wobec odpowiednio 7,4% i 3,1% w 2012 roku.

Marża odsetkowa Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA ukształtowała się w 2013 roku na poziomie 3,7%, co oznacza spadek o 1,0 p.p. r/r, głównie w efekcie spadku wyniku odsetkowego. Spadek wyniku odsetkowego jest związany ze spadkiem rynkowych stóp procentowych bezpośrednio powodującym szybszy spadek oprocentowania aktywów opartych w większości na stawkach rynkowych niż spadek oprocentowania oferty depozytowej, przy wzroście wolumenu średniego aktywów oprocentowanych (gł. portfela kredytów i pożyczek udzielonych klientom).

Ponadto, w 2013 roku Grupa Kapitałowa dokonała zmiany zasad rachunkowości w zakresie rozpoznawania przychodów i kosztów dotyczących sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, co spowodowało zwiększenie wcześniej prezentowanego wyniku z tytułu odsetek za 2012 rok
o 206,5 mln zł. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany zasad rachunkowości opisano w nocie 2 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2013 rok.

Przychody i koszty odsetkowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA (w mln PLN)

2013Struktura
2013
2012 przekształconeStruktura
2012
Zmiana
2013/2012
Przychody odsetkowe z tytułu:10.763,5100,0%13.198,2100,0%(18,4%)
Kredytów i pożyczek udzielonych klientom9.065,584,2%10.585,480,2%(14,4%)
Papierów wartościowych1.074,510,0%1.485,611,3%(27,7%)
Pochodnych instrumentów zabezpieczających454,34,2%870,56,6%(47,8%)
Lokat w bankach165,21,5%250,21,9%(34,0%)
Inne4,00,0%6,60,0%(39,1%)
Koszty odsetkowe z tytułu:(4.041,5)100,0%(5.109,0)100,0%(20,9%)
Zobowiązań wobec klientów(3.489,8)86,3%(4.637,7)90,8%(24,8%)
Własnej emisji papierów dłużnych(472,6)11,7%(431,0)8,4%9,6%
Depozytów banków(17,1)0,4%(27,2)0,5%(37,1%)
Premii od dłużnych papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży(38,7)1,0%(9,9)0,2%3,9x
Pozostałe koszty(23,3)0,6%(3,1)0,1%7,5x
Wynik z tytułu odsetek6.722,0x8.089,3x(16,9%)

Wynik z tytułu prowizji i opłat

Uzyskany w 2013 roku wynik z tytułu prowizji i opłat wyniósł 3 005,8 mln PLN i był o 89,2 mln PLN wyższy niż w roku ubiegłym, w efekcie wzrostu przychodów prowizyjnych o 278,4 mln PLN, przy wyższych o 189,2 mln PLN kosztach prowizyjnych. 

Struktura przychodów prowizyjnych (w mln PLN)

Struktura kosztów prowizyjnych (w mln PLN)

Poziom wyniku prowizyjnego był w głównej mierze determinowany przez wzrost:

 • przychodów prowizyjnych z tytułu obsługi funduszy inwestycyjnych oraz funduszy emerytalnych (w tym opłaty za zarządzanie) o 77,1 mln PLN r/r, wynikający z bardziej dochodowej struktury sprzedaży funduszy oraz ponad 40% wzrostu wartości zarządzanych aktywów, determinowanego poprawą koniunktury na rynku funduszy inwestycyjnych oraz przejęciem na początku II kwartału 2013 roku aktywów OFE Polsat,
 • wyniku prowizyjnego z tytułu ubezpieczeń kredytów (+21,8 mln PLN r/r), w efekcie wzrostu nasycenia kredytów ubezpieczeniami, wspartego dodatkowo wzrostem sprzedaży kredytów,
 • przychodów z tytułu obsługi rachunków bankowych (+13,2 mln PLN r/r),

przy spadku:

 • wyniku z tytułu kart płatniczych (-27,7 mln PLN r/r), głównie w efekcie spadku prowizji z tytułu intrerchange fee, w związku z obniżeniem od początku roku przez organizacje płatnicze Visa i MasterCard stawek IF - niższym prowizjom z tytułu IF towarzyszył wzrost transakcyjności kartowej,
 • przychodów prowizyjnych z tytułu pełnienia funkcji agenta emisji obligacji skarbowych (-10,3 mln PLN r/r) oraz
 • przychodów z tytułu operacji kasowych (-9,7 mln PLN r/r) w związku z rozwojem bankowości elektronicznej.

Ponadto, w 2013 roku Grupa Kapitałowa dokonała zmiany zasad rachunkowości w zakresie rozpoznawania przychodów i kosztów dotyczących sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, co spowodowało zmniejszenie wcześniej prezentowanego wyniku z tytułu prowizji i opłat za 2012 rok o 154,7 mln zł. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany zasad rachunkowości opisano w nocie 2 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2013 rok.

Wpływ opisanej powyżej zmiany zasad rachunkowości na wyniki Banku w ujęciu kwartalnym prezentuje poniższa tabela.

skonsolidowane_pko.jpg

Powiększ tabelę

Przychody i koszty z tytułu prowizji i opłat Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA (w mln PLN)

2013Struktura
2013
2012 przekształconeStruktura
2012
Zmiana
2013/2012
Przychody z tytułu prowizji i opłat z tytułu:3.926,6100,0%3.648,2100,0%7,6%
Kart płatniczych1.314,333,5%1.186,732,5%10,8%
Obsługi rachunków bankowych894,522,8%881,324,2%1,5%
Udzielonych kredytów i pożyczek585,514,9%578,515,9%1,2%
Ubezpieczenia kredytów266,26,8%226,36,2%17,7%
Obsługi funduszy inwestycyjnych oraz OFE
(w tym opłaty za zarządzanie)
400,410,2%323,38,9%23,9%
Operacji kasowych126,83,2%136,53,7%(7,1%)
Operacji papierami wartościowymi79,32,0%82,92,3%(4,2%)
Masowych operacji zagranicznych52,31,3%48,81,3%7,2%
Pełnienia funkcji agenta emisji obligacji skarbowych29,00,7%39,31,1%(26,1%)
Sprzedaży i dystrybucji znaków opłaty sądowej20,90,5%25,60,7%(18,3%)
Usług powierniczych4,30,1%3,70,1%17,4%
Inne*153,03,9%115,43,2%32,5%
Koszty z tytułu prowizji i opłat z tytułu:(920,9)100,0%(731,7)100,0%25,9%
Kart płatniczych(575,6)62,5%(420,3)57,4%37,0%
Ubezpieczenia kredytów(95,0)10,3%(76,9)10,5%23,5%
Usług akwizycyjnych(101,7)11,0%(107,1)14,6%(5,1%)
Usług rozliczeniowych(24,4)2,6%(24,1)3,3%1,4%
Usług operacyjnych banków(11,5)1,2%(10,8)1,5%6,8%
Zarządzania aktywami(12,6)1,4%(10,0)1,4%26,7%
Inne**(100,1)10,9%(82,6)11,3%21,2%
Wynik z tytułu prowizji i opłat3.005,8x2.916,5x3,1%

* Pozycja „Inne” obejmuje m.in. prowizje Domu Maklerskiego z tytułu obsługi emisji pierwotnej oraz prowizje z tytułu administrowania zadłużeniem kredytobiorców wobec budżetu państwa.

** Pozycja „Inne" obejmuje m.in.: koszty opłat poniesionych przez Dom Maklerski na rzecz GPW i KDPW.

Ogólne koszty administracyjne

W 2013 roku ogólne koszty administracyjne wyniosły 4 622,5 mln PLN i spadły o 1,3% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Struktura ogólnych kosztów administracyjnych (w mln PLN)

C/I

C/I

Poziom ogólnych kosztów administracyjnych był determinowany w głównej mierze przez:

 • spadek kosztów świadczeń pracowniczych o 57,4 mln PLN r/r,
 • spadek kosztów rzeczowych i pozostałych o 40,5 mln PLN r/r, m.in. w efekcie spadku kosztów utrzymania i wynajmu majątku trwałego, kosztów promocji i reklamy oraz kosztów KNF, przy wzroście kosztów BFG – głównie w wyniku wprowadzenia opłaty ostrożnościowej,
 • wzrost kosztów amortyzacji o 38,0 mln PLN r/r – gł. w efekcie wzrostu kosztów amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych.

Ponadto, w 2013 roku Grupa Kapitałowa dokonała zmiany zasad rachunkowości w zakresie prezentacji zysków i strat aktuarialnych, co spowodowało zwiększenie wcześniej prezentowanych kosztów świadczeń pracowniczych za 2012 rok o 64,1 mln zł. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany zasad rachunkowości opisano w nocie 2 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2013 rok.

Ogólne koszty administracyjne Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA (w mln PLN)

2013Struktura
2013
2012 przekształconeStruktura
2012
Zmiana
2013/2012
Świadczenia pracownicze(2.514,8)54,4%(2.572,2)54,9%(2,2%)
Koszty rzeczowe i pozostałe, w tym:(1.528,5)33,1%(1.569,1)33,5%(2,6%)
Składka i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny(167,7)3,6%(144,0)3,1%16,5%
Amortyzacja(579,2)12,5%(541,3)11,6%7,0%
RAZEM(4.622,5)100,0%(4.682,5)100,0%(1,3%)

Skuteczna kontrola ponoszonych kosztów administracyjnych przełożyła się na utrzymanie wysokiej efektywności działania Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA mierzonej wskaźnikiem C/I, który na koniec 2013 roku osiągnął poziom 43,2%, tj. znacznie poniżej średniej w sektorze bankowym.

Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw

Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw odzwierciedla konserwatywne podejście Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA w zakresie rozpoznawania i wyceny ryzyka kredytowego. Poprawa wyniku z tytułu odpisów (-12,4% r/r) nastąpiła głównie w efekcie zmniejszenia odpisów na portfelach kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych w związku z poprawą jakości nowo udzielanych kredytów w stosunku do starszych generacji.

Wskaźniki udziału kredytów z rozpoznaną utratą wartości oraz pokrycia kredytów z rozpoznaną utratą wartości na koniec 2013 roku wyniosły odpowiednio 8,2% (spadek o 0,7 p.p. w stosunku do 2012 roku) i 51,7% (wzrost o 1,2 p.p. w stosunku do 2012 roku), dzięki poprawie jakości kredytów konsumpcyjnych.

Koszt ryzyka na koniec 2013 roku ukształtował się  poziomie 1,3% w stosunku do 1,4% na koniec 2012 roku, w efekcie poprawy wyniku z tytułu odpisów na kredytach konsumpcyjnych i mieszkaniowych.

Wynik z tytułu odpisów Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA (w mln PLN)

2013Struktura
2013
2012Struktura
2012
Zmiana
2013/2012
Wynik z tytułu odpisów, w tym:
inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży(16,2)0,8%(13,5)0,6%19,6%
kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane wg zamortyzowanego kosztu(2.028,3)99,5%(2.138,5)92,0%(5,2%)
sektor niefinansowy(2.015,4)98,9%(2.117,9)91,1%(4,8%)
kredyty konsumpcyjne(412,5)20,2%(568,8)24,5%(27,5%)
kredyty mieszkaniowe(269,4)13,2%(460,0)19,8%(41,4%)
kredyty gospodarcze(1.308,3)64,2%(1.087,3)46,8%(20,3%)
dłużne papiery wartościowe(25,3)1,2%(1,8)0,1%14x
sektor finansowy(8,1)0,4%5,5(0,2%)x
sektor budżetowy10,7(0,5%)(5,6)0,2%x
należności z tytułu leasingu finansowego(15,5)0,8%(20,4)0,9%(24,0%)
wartości niematerialne(11,0)0,5%(11,3)0,5%(2,8%)
inwestycje w jednostki stowarzyszone i współzależne(3,3)0,2%(24,3)1,0%(86,4%)
rzeczowe aktywa trwałe(0,5)0,0%(11,8)0,5%(96,1%)
pozostałe21,4(1,1%)(125,8)5,4%x
Razem(2.037,9)100,0%(2.325,2)100,0%(12,4%)