Podstawowe wskaźniki finansowe

Rezultatem wyników osiągniętych przez Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego SA w 2013 roku jest ukształtowanie się głównych wskaźników efektywności finansowej na poziomach przedstawionych w poniższej tabeli.

Wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA

31.12.201331.12.2012 przekształconeZmiana
2013-2012
ROA netto (wynik finansowy netto/średni stan aktywów)*1,6%2,0%-0,4 p.p.
ROE netto (wynik finansowy netto/średni stan kapitałów własnych)*13,2%16,0%-2,8 p.p.
C/Iwskaźnik kosztów do dochodów)*43,2%40,3%2,9 p.p.
Marża odsetkowa (wynik odsetkowy/średni stan aktywów oprocentowanych)*3,7%4,7%-1 p.p.
Udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości**8,2%8,9%-0,7 p.p.
Wskaźnik pokrycia kredytów z rozpoznaną utratą wartości***51,7%50,5%1,2 p.p.

* Pozycje rachunku zysków i strat przyjęte do obliczenia wskaźników ujmują okres 4 ostatnich kwartałów (ujęcie roczne), natomiast pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej ujmują średnią z 5 ostatnich wartości kwartalnych odpowiednich pozycji aktywów i pasywów.

** Obliczony poprzez podzielenie wartości bilansowej brutto kredytów i pożyczek z rozpoznaną utratą wartości przez wartość bilansową kredytów i pożyczek udzielonych klientom brutto.

*** Obliczony poprzez podzielenie stanu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek udzielonych klientom przez wartość bilansową brutto kredytów i pożyczek z rozpoznaną utratą wartości.