Czynniki wpływające na wyniki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA

Działania podjęte przez Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego SA w 2013 roku pozwoliły na wypracowanie zysku netto w wysokości 3 229,8 mln PLN.

W 2013 roku wyniki finansowe sektora bankowego w Polsce były pod wpływem niskiego tempa wzrostu gospodarczego i rekordowo niskich podstawowych stóp procentowych. Wynik finansowy netto sektora bankowego był niższy niż rok wcześniej, a do jego spadku przyczynił się przede wszystkim niższy wynik z działalności bankowej, w tym wynik odsetkowy. Pozytywnie na wynik finansowy sektora w 2013 roku oddziaływały niższe odpisy netto z tytułu utraty wartości oraz utrzymanie kontroli kosztów działania. Nieznacznie pogorszyła się efektywność operacyjna sektora bankowego mierzona wskaźnikiem C/I. Rynek bankowy charakteryzowała nadal niska aktywność kredytowa oraz relatywnie stabilne tempo wzrostu depozytów.

Działania podjęte przez Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego SA w 2013 roku pozwoliły na wypracowanie zysku netto w wysokości 3 229,8 mln PLN. Rentowność Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA ukształtowała się na wysokim poziomie – na koniec 2013 roku wskaźnik ROE wyniósł 13,1%. Wzrost zobowiązań wobec klientów (+3,9% r/r) oraz wysoki poziom kapitałów własnych Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA pokrył rosnące, w ślad za wzrostem akcji kredytowej, potrzeby kapitałowe i umożliwił dalszy stabilny rozwój działalności biznesowej. Na koniec 2013 roku współczynnik wypłacalności wyniósł 13,58%, przy minimalnym jego poziomie określonym w ustawie Prawo bankowe w wysokości 8%.