Rynek stopy procentowej

Na rynku stopy procentowej w 2013 roku obserwowaliśmy podwyższoną zmienność notowań instrumentów o dłuższych terminach zapadalności i tendencję do silnego stromienia się krzywej rentowności. Przez większą część roku rentowności 2-letnich obligacji skarbowych utrzymywały się na poziomie blisko 3%. W tym przypadku względnie stabilne notowania wynikały w dużej mierze z zapewnień Rady Polityki Pieniężnej o pozostawieniu bez zmian stóp procentowych w średnim terminie. Z kolei w przypadku dłuższego końca krzywej presję na wzrost rentowności obligacji tworzyły coraz silniejsze oczekiwania na ożywienie gospodarcze na świecie, a także perspektywa wycofania się amerykańskiego Fed z ekspansywnej polityki pieniężnej. W efekcie w 2013 roku dochodowości polskich 2-letnich obligacji spadły nieznacznie o 9 pb. do 3,03%, a 5- i 10-letnich wzrosły o 43-62 pb. do odpowiednio 3,65% i 4,35%. Na rynku obligacji spread pomiędzy sektorem 10- a 2-letnim w grudniu 2013 roku osiągnął historycznie wysoki poziom 165 pb.